Sport, kunst en cultuur

We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners uit Soest en Soesterberg sporten en bewegen en cultureel actief zijn. Beide beleidsterreinen dragen bij aan de gezondheid, sociale cohesie, persoonlijke expressie en ontwikkeling. Vanuit het sportbeleid zetten wij in op een leven lang met plezier sporten en bewegen in Soest en Soesterberg. Ook cultuur draagt bij aan mentale gezondheid, een sociaal netwerk, een fijn woonklimaat en persoonlijke ontplooiing. 

Sport, kunst en cultuur raken ook aan thema’s zoals gezondheid, onderwijs en het sociaal domein. Daarom zorgen we ervoor dat we nauw samenwerken met deze terreinen om onze doelen te bereiken. 

We realiseren onze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma sport, kunst en cultuur:

  • We stimuleren sporten, bewegen en cultuurparticipatie.
  • We ontwikkelen en onderhouden gemeentelijke sportaccommodaties.
  • We werken aan het gemeentelijke sport- en cultuurbeleid en het uitvoeren hiervan.

Ons motto in dit kader is ‘ en leven lang met plezier sporten en bewegen in Soest en Soesterberg’. Hoe we daar invulling aangeven staat o.a. in ons Sport- en Preventieakkoord. Wij werken samen met andere partijen om onze doelstellingen te halen. Ook in 2023 werken wij verder aan de doelstellingen en acties die opgenomen zijn in ons lokaal Sportakkoord. Zie ook ‘Sportstimulering’.

In 2023 ronden wij het traject om te komen tot een nieuwe sportnota af. De input die wij samen met de Sportfederatie hebben verzameld over de effecten van corona krijgen hierin een plek. Met een nieuwe nota willen wij inspelen op actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van bewegen en sport(en). We gaan onderzoeken hoe we tot meer integrale samenwerking tussen sport & bewegen en sociaal domein kunnen komen ten behoeve van onze inwoners. Laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten kunnen de participatie en eigen kracht van onze (kwetsbare) inwoners versterken. Op deze manier kan zwaardere en duurdere zorg en ondersteuning beperkt of wellicht voorkomen worden. Sporten & bewegen is ook een middel om de sociale samenhang en leefbaarheid te bevorderen.

De nota zal ook ingaan op de doorontwikkeling en de organisatievorm van de buurtsportcoaches. Verder kijken we of we beleid kunnen opstellen hoe we bewegen en sporten in de buitenruimte kunnen stimuleren.

We gaan op grond van de huidige overeenkomst van 1 januari 2022 tot en met 31 december verder met de exploitatie van het zwembad met de huidige huurder. Daarna biedt de huidige overeenkomst de mogelijkheid om indien nodig nog met twee jaar te verlengen.

In het kader van het nieuwe coalitieakkoord willen wij in 2023 een onderzoek doen naar de toekomst van het zwembad. Het zwembad is in 1991 gebouwd. Om het gebouw in de toekomst te kunnen blijven gebruiken is in ieder geval een renovatie noodzakelijk. Ook (gemeentelijke) duurzaamheidsambities vragen om een investering in het zwembad. Dit onderzoek vindt plaats tegen de achtergrond van een exploitatieovereenkomst die de komende jaren afloopt. Voor dit onderzoek is externe expertise noodzakelijk. Om deze expertise in te kunnen zetten, doen we een budgetaanvraag van 50.000 euro hiervoor.

In 2020 zijn we een Right to challenge aangegaan met volleybalvereniging AGAVS en schoonmaakbedrijf De Klopgroep. Deze Right to challenge gaat over de schoonmaak van sporthal De Banninghal. AGAVS doet in dit kader zelf een aantal schoonmaakwerkzaamheden. In 2023 gaan wij deze Right to challenge evalueren.

Sport- en preventieakkoord

Met het Sport- en Preventieakkoord stimuleren wij onze inwoners om een leven lang met plezier te bewegen en gezonder te leven. Dit doen wij niet alleen. Wij werken met heel veel partijen samen om dit te realiseren. Wij verwachten dat het rijk uitkeringen op het gebied van gezondheidsbevordering, sport- en beweegstimulering en het versterken van de sociale basis gaat bundelen. En dat hiervoor één specifieke regeling komt. Met ons Sport- en Preventieakkoord bereiden we ons daar alvast op voor.

Vanuit deze akkoorden ontwikkelen we verschillende projecten, zoals een nieuw digitaal platform sportinsoest.nl. Deze vernieuwde website moet het voor inwoners en sport- en beweegaanbieders makkelijker maken om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De juiste sportmatch vinden wordt hierdoor makkelijker en laagdrempeliger. 'Vitaal Soest! Sportcafé voor ontmoeten, kennisdeling en inspiratie' is een laagdrempelige bijeenkomst voor en door sport- en beweegaanbieders. ‘Vitaal Soest’ stimuleert samenwerking en kennisdeling binnen de sport- en beweegsector in Soest. Deze bijeenkomsten zetten wij, na de succesvolle bijeenkomsten in 2022, voort in 2023.

Jeugdfonds Sport en Cultuur 

Helaas hebben gezinnen niet altijd voldoende financiële middelen om kinderen te laten sporten. Daarom is er het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Vanuit dit fonds wordt de contributie of lesgeld van een sportvereniging, muziekschool of een andere sportieve of creatieve activiteit betaald. Dit zodat kinderen toch kunnen meedoen. Een groot deel van het budget besteden wij aan zwemlessen zodat kinderen de zwemdiploma’s en kunnen halen. Een van de buurtsportcoaches tezamen met de jongerencultuurcoach is het aanspreekpunt voor dit fonds. Met de verlenging van de brede regeling combinatiefunctionarissen in 2023 kunnen deze personen deze (verbindende) rol blijven vervullen.

Gemeentelijke sportaccommodaties

Wij willen dat onze gemeentelijke sportaccommodaties veel gebruikt worden en ook voor meerdere doelen. Ook vinden wij het belangrijk dat onze sportaccommodaties voldoen aan de laatste eisen. In 2023 investeren wij ook weer in onze gemeentelijke sportaccommodaties.

In 2023 ronden wij de bouw van de nieuwe sporthal bij Sportboulevard De Engh af. Wij verwachten dat in het vierde kwartaal van 2023 de bouw van de nieuwe sporthal en de interne verbouwing van het huidige sportcomplex klaar zijn. Eind 2023 kunnen het bewegingsonderwijs en de sportverenigingen de nieuwe hal gebruiken. Als de nieuwe sporthal in gebruik is, worden sporthal Beukendal en gymnastieklokaal Paulus Potter gesloopt. Sporthal Beukendal maakt onderdeel uit van de Dalwegvisie, dus deze locatie wordt afgestoten. Voor de locatie van gymnastieklokaal Paulus Potter wordt nader bekeken welke functies hier kunnen komen.

Als onderdeel van de Routekaart verduurzaming vastgoed (onder voorbehoud van vaststelling door de raad) gaan we sportzaal De Bunt renoveren en verduurzamen. 

In het begrotingsjaar hebben we voor 1.503.568 euro aan kredietaanvragen sport. We vragen hiervoor een SPUK-uitkering aan. We verwijzen u naar paragraaf D Onderhoud kapitaalgoederen voor meer details. Het deel van de exploitatielasten wat in aanmerking komt voor de SPUK-uitkering bedraagt 1.660.470 euro, inclusief btw. Voor de vervangingsinvesteringen buitensport verwijzen we naar paragraaf D Onderhoud kapitaalgoederen.

De coronaperiode heeft laten zien dat de openbare ruimte enorm van waarde is als het gaat om spelen, bewegen en sporten. Speelterreinen en schoolpleinen werden massaal gebruikt. Ontwikkelingen de afgelopen jaren maken het noodzakelijk om breed te kijken hoe we de fysieke leefomgeving zo kunnen inrichten dat deze bijdraagt aan een gezonde en sterke samenleving. De openbare ruimte is meer dan een speelplaats, trapveld of een paar bankjes. Jong en oud maakt op zijn eigen manier gebruik van deze openbare ruimte. Om te ontmoeten, te bewegen, te sporten, ongeorganiseerd of zelfs georganiseerd. Het verouderde speelruimtebeleid ‘het nieuwe spelen in Soest’ (1) voorziet niet in de huidige brede behoefte. Daarnaast richt het speelruimtebeleid zich alleen op de 4-19-jarigen. 

Wij willen dit beleid dan ook op laten gaan in de visie op het bewegen in de openbare ruimte dat onderdeel gaat uitmaken van het nieuwe sport- en beweegbeleid. De verdere uitwerking c.q. concretisering hiervan zal separaat worden opgepakt. Aandachtspunten hierbij zijn de beschikbare financiën voor deze uitwerking en de capaciteit.

Cultuurnota 2023-2026

Het is duidelijk dat wij cultuur een warm hart toedragen. We hebben onze cultuursector in corona-tijd met 500.000 euro ondersteund. Deels gingen en gaan die middelen naar compensatie van de taakstelling. Deels naar tekorten in het cultuurveld als gevolg van de coronagevolgen en deels naar investeringen voor de toekomst zoals digitaal aanbod of onderzoeken van nieuw publieksbereik. In 2023 ronden wij het opstellen van een nieuwe cultuurnota af. Hierin komen nieuwe doelstellingen die richting gaan geven aan het cultuurbeleid vanaf 2023. Op dit moment zijn deze doelstellingen nog niet bekend en richten we ons vooral op de voornemens uit het coalitieakkoord.

Voor 2023 wordt ingezet op: 

  1. Opstellen en uitvoering geven aan de nieuwe cultuurnota in relatie tot de nieuwe visie sociaal domein en sportnota.
  2. Invulling van de taakstelling cultuur gerelateerd aan de doelstellingen in de nieuwe cultuurnota.
  3. Herzien van de subsidieregelingen binnen Kunst en Cultuur.
  4. Ondersteuning van culturele initiatieven vanuit het nieuwe sociaal culturele centrum in Soesterberg.
  5. Toekomst van het Willaertgebouw en de gevolgen voor kunstenhuis Idea.
  6. Behoud en mogelijke aanvulling van de jongeren cultuurcoach. 

Om cultuur meer integraal te benaderen, zal er een duidelijke relatie komen tussen de nieuwe visie sociaal domein, de sportnota en de nieuwe cultuurnota. De nieuwe cultuurnota stellen wij samen met inwoners en lokale cultuurpartners op. Bij het opstellen van de nieuwe cultuurnota nemen wij ook de inclusieve samenleving als uitgangspunt mee; kunst/cultuur moet toegankelijk zijn voor iedereen. 

Na het vaststellen van de nieuwe cultuurnota zal er in 2023 gewerkt worden aan het behalen van de nieuwe doelstellingen. Aangezien die nu nog niet bekend zijn, zal de specifieke invulling daarvan op een later moment pas gedefinieerd kunnen worden.

Conform de in de raadsvergadering van 7 juli 2022 aangenomen motie taakstelling cultuur is de effectuering van de taakstelling opnieuw een jaar uitgesteld. Dekking vindt plaats uit de gereserveerde coronamiddelen. In de voorliggende begroting wordt de invulling van de taakstelling op cultuur betrokken bij de op te stellen cultuurnota.

Na het vaststellen van een nieuwe cultuurnota passen we in 2023 ook de subsidieregelingen aan om beter te kunnen sturen op de doelstellingen uit de nieuwe cultuurnota.