Onderwijs

Het onderwijs aan onze kinderen en jongeren is in goede handen bij de 20 scholen in onze gemeente. Samen met onze onderwijspartners willen we het beste uit kinderen willen halen. Dit doen we door het uitvoeren van wettelijke onderwijstaken en het besteden van het budget in het deelprogramma onderwijs.

  • We werken aan onderwijskansenbeleid.
  • We zorgen voor passend vervoer.
  • We verbeteren de aansluiting onderwijs- en jeugdzorg.
  • We voeren het Nationaal Programma Onderwijs uit.

Het schoolbestuur SKOSS heeft de gemeente benaderd eind 2021 met een voorstel voor de ontwikkeling van Ludgerusschool in Soest-Zuid tot een multifunctionele accommodatie (MFA). Het plan voorziet naast het vormen van een Integraal Kind Centrum (IKC) in ruimtes die multifunctioneel kunnen worden gebruikt conform het IAB. De behoefte en de (financiële) bijdrage van de gemeente voor de haalbaarheid van dit plan wordt momenteel onderzocht.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) moet kinderen met achterstanden helpen om deze in te lopen en dient tevens te voorkomen dat onderwijsachterstanden ontstaan. Gemeenten en schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor de VVE: de gemeente voor de voorschoolse educatie, de schoolbesturen voor de vroegschoolse educatie. Ook voor schoolgaande kinderen is toegang tot kinderopvang (BSO) van toegevoegde waarde voor hun ontwikkeling; ongeacht of hun ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag. Geclusterde voorzieningen (I ’s) bieden de mogelijkheid voor het realiseren van een doorgaande ontwikkellijn voor alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar. 

Via ons onderwijskansenbeleid streven we naar voorschools aanbod dat naadloos aansluit op het basisonderwijs. We willen dat alle jonge kinderen ter voorbereiding op het basisonderwijs minstens twee dagdelen per week deelnemen aan een voorschools programma. Met dit beleid scharen we ons achter de plannen van het kabinet om elk kind recht op kinderopvang te geven door het voor ouders (vrijwel) gratis te maken.

Als alle kinderen naar de kinderopvang gaan, kunnen scholen en kinderopvang veel makkelijker samenwerken, onderwijstijd en opvangtijd door elkaar laten lopen en alle kinderen sport, muziekles en andere mogelijkheden bieden voor talentontwikkeling. Als gemeente nemen we het initiatief en de regie om de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang tot stand te brengen. Daarbij maken we gebruik van de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Gemeente en schoolbestuurders zijn eigenaar van deze agenda. Vaste gesprekspartners aan de LEA-overlegtafel zijn het samenwerkingsverband De Eem en de houders van onze voorscholen.

Met de LEA structureren we onze samenwerking en brengen we focus aan in onze gedeelde ambities voor de komende jaren. Het maken van nieuwe gezamenlijke afspraken over het vergroten van onderwijskansen in 20 , is zo’n gedeelde ambitie die wij samen met de partners van de LEA zullen oppakken. Door eerst hiermee aan de slag te gaan, kunnen we in 2024 aan de slag met het herijken of vernieuwen van ons onderwijskansenbeleid.

Het is belangrijk dat onderwijs en gemeenten goed met elkaar samenwerken, zodat elk kind veilig kan opgroeien, met optimale ontwikkelkansen. De gemeente gaat over preventiemaatregelen, basishulp en gespecialiseerde zorg voor de jeugd. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van een goede onderwijsplek aan alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit noemen we passend onderwijs. Scholen hebben hier een zorgplicht voor.

Wat doen we in 2023? 

  • Samen met het samenwerkingsverband en de schoolbesturen maken we afspraken over onze bijdrage aan het centraal stellen van het Soester kind en zijn onderwijsbehoefte. 
  • We zorgen voor voldoende inzet van jeugdzorg op scholen. 
  • De zorgen over de effecten van de pandemie hebben geleid tot het Nationaal Programma Onderwijs voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na Covid-19. Ook voor het komend jaar ontvangen we extra middelen om scholen te ondersteunen bij de aanpak van Covid-19 vertragingen.