Natuur en landschap

Wij willen een groene gemeente zijn met kwalitatief hoogwaardig openbaar groen in het stedelijk gebied. Ook de uitgestrekte bos- en natuurgebieden op de Heuvelrug en het karakteristieke polderlandschap richting de Eem dragen bij aan het groene karakter. De laatste jaren neemt de druk op het groen, de natuur en het landschap toe, maar er liggen ook kansen. Zo spelen we met het groen en de natuur in op de klimaatverandering die gaande is. Ook richten we ons erop dat dieren vrij zijn te leven volgens een natuurlijk, soorteigen gedragspatroon. 

Wat willen wij bereiken:

  • Wij zetten ons in voor een hoogwaardige kwaliteit van het openbaar groen,  de natuur en het landschap. 
  • We versterken de ecologische en landschappelijke kwaliteit in zowel  het stedelijke als landelijk gebied van Soest en Soesterberg.
  • We bieden ruimte voor recreatie.

We vervangen groen en bomen die aan het einde van hun levensduur zijn. Dit doen wij volgens de meerjarenplanning van het Groenrenovatieplan 2021-2030 en waar mogelijk combineren wij deze groenwerkzaamheden met andere werkzaamheden in de openbare ruimte. 

We vervangen in 2023 o.a. het groen in de Sint Willibrordusstraat, Oude Utrechtseweg en de Bonifaciusstraat. In dit integrale project doen we tegelijkertijd met het vervangen van het verouderde groen ook de vervanging van de riolering en de verharding. In de Stadhouderslaan versterken we de kwaliteit van de boomstructuur in combinatie met het verbeteren van de bermen en de fietspaden. En in de gebieden Egghermonde, Versteeghlaan en het Hazepad vervangen we met een gebiedsgerichte aanpak het verouderde groen. Hoe we het groen onderhouden, beheren en vervangen staat beschreven in paragraaf D.

We willen graag bewoners actief betrekken bij groenonderhoud. We merken echter dat dat veel tijd kost. Het maken van afspraken en het begeleiden kost nu eenmaal tijd om dat goed te doen. Helaas is daar geen capaciteit voor beschikbaar. Daarom benaderen we op dit moment bewoners niet actief. Wel pakken we zo goed mogelijk verzoeken op die binnenkomen. 

We willen op actieve wijze ons landschap en de kwaliteit van de natuur naar een hoger en samenhangend niveau brengen. Het beeld dat we willen nastreven voor het buitengebied van Soest en Soesterberg is omschreven in het visiedeel van het Landschap- en natuurontwikkelingsplan 2019-2024 (LOP). We gaan het LOP evalueren en gaan nieuwe deelprogramma's ontwikkelen. 

Onderdelen van het uitvoeringsprogramma van het LOP waar we het komende jaar mee aan de slag gaan, zijn het realiseren van fase 2 van de ecologische verbindingszone Melksteeg. Ook gaan we de biodiversiteit op de Eng versterken gericht op de aanwezige diersoorten. De gemeentelijke poelen worden deels vrijgemaakt van opslag en de bomenlanen worden aangepakt. Met de juiste keuzes voor de inrichting en het soort groen kunnen wij bijdragen aan de klimaatsveranderingen en zorgen voor een meer biodivers groen. Ook in het stedelijk gebied. En daarmee zorgen we er dan voor dat het water weer in de bodem kan zakken, de temperatuur wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen, insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren weer een leefgebied vinden, het bodemleven verbetert en mensen zich prettiger en gezonder voelen.

De organisatie is de afgelopen jaren door de beperkte formatie op diverse fronten onvoldoende toegekomen aan het actualiseren van beleid. Daarom wordt vanuit de taskforce voorgesteld om daarop een inhaalslag te organiseren en de basis op orde te brengen om in de toekomst het beleid ook actueel te houden.

Op het gebied van natuur en landschap gaat het onder andere om de leidraad fysieke leefomgeving, de groene kernkwaliteit van Soest, de bescherming en kap van bomen, de regionale ontwikkeling groen groeit mee en het Soorten Management Plan (SMP). Als de voorstellen van de taskforce worden overgenomen dan kunnen wij tot actualisatie van een aantal beleidsstukken overgaan. Overigens wordt in 2022 een overzicht gemaakt van alle te actualiseren beleidsnota’s. Hier komen wij bij u op terug.

In 2022 is er landelijk en provinciaal veel onrust ontstaan over Stikstof. De wetgevingskaders zijn niet toereikend en moeten worden aangepast. Het Rijk en de provincies zijn daarover in gesprek. Op basis van jurisprudentie van onder andere de Raad van State is het duidelijk geworden dat in de buurt van kwetsbare natuur zoals het Natuur Netwerk Nederland (NNN) dat Soest en Soesterberg nagenoeg volledig omsluit, de uitstoot van Stikstof als gevolg van bijvoorbeeld infrastructuur/ mobiliteit en woningbouw flink omlaag moet. Dat heeft ook een consequentie voor de bouw van nieuwe woningen, bedrijven en infrastructuur in en rond Soest en Soesterberg.

Om de wetgeving en jurisprudentie rondom het Stikstofdossier van het Rijk en de Provincie Utrecht goed te kunnen volgen en te kunnen interpreteren voor (toekomstige) woningbouwopgaven in de gemeente Soest, vragen we in 2023 een gespecialiseerde (advocaten) kantoor de beoogde nieuwe wetgevingsregels voor Soest en Soesterberg te duiden en eventuele vergunningaanvragen en procedures in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) te begeleiden. Daarvoor hebben we een budget van 100.000 euro nodig aan verwachte inhuur van externe specialisten. Ook zoeken we nauw contact met het Stikstofteam dat door de provincie Utrecht in het leven wordt geroepen om de Rijksregels provinciaal verder uit te werken.