Mobiliteit en infrastructuur

We werken aan een efficiënt en effectief wegennet om de bereikbaarheid te vergroten. Mobiliteit en infrastructuur gaat over de zorg voor openbare boven- en ondergrondse infrastructuur en het gebruik daarvan. Dit programma gaat ook over het beheer en onderhoud van wegen en water dat continu nodig is. En dit programma gaat over de grotere vraagstukken zoals ons wegen- en fietsnetwerk en hoe zij bijdragen aan een bereikbare en gezonde leefomgeving voor onze inwoners.

Wat willen we bereiken:

  • We werken aan het verbeteren van de bereikbaarheid.
  • We willen een veilig wegennet.
  • We werken aan het schoon, heel en veilig houden van de infrastructuur.

Vanwege de prioriteiten vanuit wonen, de omgevingsvisie en het ontwikkelbeeld van de Regio Amersfoort zien we het als urgente opgave om tot een Mobiliteitsvisie te komen. We reserveerden daarvoor in al in 2022 al 100.000 euro. Een deel van dit budget oormerken we om de Mobiliteitsvisie in 2023 af te ronden. In de Mobiliteitsvisie kijken we vooruit tot 2040 en brengen we in beeld hoe we de noodzakelijke woningbouwopgave ook op het gebied van infrastructuur en mobiliteit duurzaam mogelijk kunnen maken.

We gaan in op de aanbevelingen van de rekenkamercommissie over de effectiviteit van ons fietsbeleid. We kijken naar het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers en hoe we met al onze verplaatsingen de klimaatverandering kunnen beperken. Tegelijk constateren we dat er, net als nu het geval is, nog geen middelen zijn uitgetrokken voor de uitvoering. Omdat een plan zonder uitvoeringsbudget tot niets leidt, zullen we hiervoor vanaf de begroting 2024 middelen moeten ramen. De mobiliteitsvisie geeft ook richting aan de gesprekken die wij met onze partners hebben over de bereikbaarheid van Soest en Soesterberg.

We vinden het belangrijk om fietsgebruik te stimuleren en te bevorderen. Daarom initiëren we projecten om fietsen op korte en lange afstand aantrekkelijker en comfortabeler te maken.Dat doen we onder andere met het Regionaal Fietsplan Soest.

In 2023 starten we met de aanleg van het fietspad tussen de Peter van den Breemerweg en de Middelhoefseweg (bij Superfun) en de provincie zorgt voor de realisatie van de snelfietsroute Amersfoort-Utrecht. Ook krijgt gedragsbeïnvloeding een prominentere plek in ons fietsbeleid. Voor aanleg in de jaren daarna werken we aan een nieuw fietspad over de voormalige vliegbasis en langs het Soester Hoogt, de snelfietsroute Hilversum-Amersfoort, de lokale verbinding Clemensstraat-Klarinet en de verbetering van het Rinke Tolmanpad. Met de gemeente Baarn voeren we gesprekken over de fietsroutes van Soest naar Lage Vuursche en Hilversum. Hier bespreken we ook de uitvoering van het fietspad naar Hilversum dat op dit moment is stilgelegd.

Met de uitvoering van het Verkeersplan Soest-Zuid werken we aan behoud van de goede bereikbaarheid van Soest. Zowel voor het autoverkeer als ook voor het openbaar vervoer. We streven ernaar om eind 2026 klaar te zijn, met een mogelijke uitloop tot 2028. In 2023 werken we met name aan de aanpassingen aan de 30 km-wegen. De uitvoering van het stationsgebied Soest-Zuid en het kruispunt met de Soesterbergsestraat starten op een later moment nadat de NUTS-partijen voorbereidende werkzaamheden hebben uitgevoerd. Alleen de voorbereidingen om het afslagverbod naar de Bartolottilaan op te heffen leggen wij voorlopig stil. Als we het afslagverbod opheffen terwijl de Westelijke Ontsluiting in Amersfoort niet wordt uitgevoerd bestaat een risico op extra doorgaand verkeer door de woonwijk. Hierover gaan wij met de Gemeente Amersfoort en de Provincie Utrecht in gesprek.

In Soesterberg werken we aan een omvangrijke woningbouwopgave. Voor de bereikbaarheid van deze nieuwe woningen heeft het Rijk toegezegd ongeveer mln (inclusief b.t.w.) vrij te maken. Dit doet het Rijk onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring en bevestiging van de afspraken in het Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO-MIRT) in het najaar van 2022. Het Rijk vraagt om een eigen bijdrage van 35 procent  Wij stellen voor om dit te dekken binnen de exploitaties van de verschillende ontwikkelingen. Met de Rijksbijdrage zorgen we voor een betere aansluiting op de provinciale weg N237 rond de westelijke aansluiting van Soesterberg-Noord, een stukje fietsstraat op de Kampweg nabij 't Zwarte Wegje en een busbaan tussen Oude Tempel en de Groene Hoogte. In 2023 starten we een project om deze maatregelen voor te bereiden. De voorbereidingskosten worden gedekt binnen de Rijksbijdrage.

Verkeersveiligheid zien wij als een belangrijk speerpunt. Wat ons betreft komt er extra aandacht voor met name de kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers.

Dit krijgt allereerst een plek in de volgende projecten:

  • Op basis van onderzoek naar de verkeersveiligheid van fietsers op rotondes en de pilot met LED-knipperlichten op de rotonde Koningsweg-Dalweg, stellen we een maatregelenpakket op. Deze maatregelen aan de rotondes voeren we in 2023 uit. Voor de voorbereiding en uitvoering reserveerden we al eerder 200.000 euro in de reserve onderhoud wegen (ROW) herinrichting. 
  • In 2023 verwachten we ook te starten met de aanleg van drie nieuwe oversteeklocaties op de Birkstraat, Vrijheidsweg en Beukenlaan. Ook hiervoor reserveerden we eerder eenmalig 200.000 euro. Uit de opgestelde kostenraming komt naar voren dat we niet genoeg geld hebben. Het is kansrijk dat we een subsidie krijgen van de provincie om alsnog alle drie de locaties uit te voeren.

Vervolgmaatregelen voor de veiligheid van fietsers en voetgangers bekijken we in samenhang met de Mobiliteitsvisie. We verwachten de uitvoeringskosten daarvoor ook in de begroting van 2024 op te nemen.

ProRail heeft de opdracht van de minister om alle onbewaakte overwegen af te sluiten of indien noodzakelijk te beveiligen. Dat geldt ook voor de openbare onbewaakte spoorwegovergang bij De Gouden Ploeg. We constateerden eerder dat de zoektocht naar een oplossing ingewikkeld is. Een brug of spoorbomen kosten ongeveer 1,5 miljoen waarvan ProRail de gemeente vraagt de helft mee te betalen. We zagen nog geen oplossing die recht doet aan alle belangen en de financiële uitdagingen die daarbij spelen. Daarom zetten we de gesprekken met ProRail daarover in 2023 voort.

We dragen bij aan de kwaliteit van de leefomgeving door regulier en integraal onderhoud van de verhardingen en de openbare verlichting. Al jaren timmeren we aan de weg om beheer en onderhoud op orde te brengen. We maken werk met werk door de onderhoudsplanning van wegen zoveel mogelijk af te stemmen op de planning van rioolwerkzaamheden en groenrenovatie. Deze werkwijze zorgt voor optimale kwaliteit voor de laagste kosten. Eind 2023 hebben we bijna alle achterstanden op ons wegonderhoud weggewerkt. Daarom willen we per 2024 starten met de uitvoering van een nieuw wegenbeheerplan. Voor de dekking van het nieuwe wegenbeheerplan is, vooruitlopend op definitieve besluitvorming, vanaf 2024 een budget van . opgenomen. Dit plan sluit aan op het huidige beleid (het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) en wordt afgestemd met de Mobiliteitsvisie. Zie meer hierover in paragraaf D. Bij integraal onderhoud komen vanuit de samenleving ook vragen om wegen anders in te richten, bijvoorbeeld met nieuwe verkeersmaatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren. Voor aanpassingen hebben we beperkt budget. We kunnen niet alle wensen overnemen en maken daarin keuzes.