Economie

Als gemeente willen we de randvoorwaarden bieden voor ondernemers om zich te kunnen ontwikkelen, door te groeien en te innoveren. Dit doen we gezamenlijk met het bedrijfsleven. Dat betekent dat we afgelopen jaar hebben gewerkt aan verbinding en ondersteuning van ondernemers

Wat willen wij bereiken:

  • We verbinden ondernemers door ondersteuning aan ondernemers te bieden.
  • We pakken onze rol binnen de regio en scheppen met de Visie Werklocaties de condities voor ondernemers om zich te kunnen ontwikkelen en door te groeien.
  • We faciliteren en jagen innovatie aan door hierover met ondernemers mee te denken.

De organisatie is de afgelopen jaren door de beperkte formatie op diverse fronten onvoldoende toegekomen aan het actualiseren van beleid. Daarom wordt vanuit de taskforce voorgesteld om daarop een inhaalslag te organiseren en de basis op orde te brengen om in de toekomst het beleid ook actueel te houden. Op het gebied van Economische Zaken gaat het onder andere om de evaluatie en mogelijke herijking van het retailbeleid, markt- en standplaatsenbeleid en beleid op gebied van recreatie en toerisme. Als de voorstellen van de taskforce worden overgenomen dan kunnen wij (gefaseerd) tot actualisatie van dit beleid overgaan. Overigens wordt in 2022 een overzicht gemaakt van alle te actualiseren beleidsnota’s. Hier komen wij bij u op terug.

Ook in 2023 hebben we als gemeente een ondersteunende en verbindende rol voor ondernemers. We gaan door met onze structurele activiteiten zoals het organiseren van bijeenkomsten en overleggen en de investeringen in onze lokale en regionale samenwerkingsverbanden met het RBT, de Economic Board Utrecht, de SLVS, het MKB (via de Soester Zakenring, onderliggende ondernemerskringen in Soest en Soesterberg en BMO) en het jaarlijkse ondernemerscongres. In 2023 ronden we het project Centrummanagement af en komen we met voorstellen voor de opvolging van de korte en lange termijn aanbevelingen. 

Afhankelijk van de resultaten van het project en de aanbevelingen voor verbetering, doen we een financieel voorstel in een volgend p&c-document om winkelgebieden levendig, aantrekkelijk en toekomstbestendig te houden. 

Ook verwachten wij dat, met het op orde brengen van de basiscapaciteit waarvoor voorstellen in deze begroting worden gedaan, de dienstverlening bij verzoeken en aanvragen zal verbeteren.

We scheppen de randvoorwaarden voor ondernemers om zich te kunnen ontwikkelen, door te groeien en te innoveren. Dat doen we enerzijds in beleid, zoals de Visie Werklocaties en het toestaan van mengformules (onderdeel van het retailbeleid). Anderzijds doen we dat in de samenwerking tussen gemeente en ondernemers(verenigingen) zoals de Soester Zakenkring, de onderliggende ondernemerskringen in Soest en Soesterberg en BMO. We zijn trots op de constructieve samenwerking met het lokale bedrijfsleven en borgen met het maken en uitvoeren van beleid onze rol binnen de regio. Ook in 2023 zetten we in op een goede samenwerking en het hebben en houden van een goed ondernemersklimaat. Om innovaties tot stand te brengen werken we nauw samen met de ROM Utrecht Region die onder andere diverse investeringsprogramma’s voor startup, scaleups en het MKB draait. Ook helpt de ROM Utrecht Region bij het verder brengen van businessplannen, het opzetten van nieuwe ecosystemen en om nieuwe internationale bedrijven naar de regio te halen.