Veiligheid

We grijpen snel en op maat in op alle vormen van criminaliteit. We dringen allerlei vormen van overlast terug en pakken radicalisering aan. We ontwikkelen ons veiligheidsbeleid door, komen met passende interventies. Nieuwe fenomenen (zoals bijvoorbeeld de opkomst van cybercrime) worden op de voet gevolgd en van een passende aanpak voorzien. Op het moment van schrijven van deze tekst wordt hard gewerkt aan een geactualiseerd Integraal Veiligheidsplan (IVP). De verwachting is dat we dit plan eind 2022 aan de raad aanbieden om vast te stellen. Uiteraard gaan wij de komende jaren bezig met de uitvoering van dit IVP. Hieronder wordt alvast een voorschot genomen op de onderwerpen die in dit IVP naar alle waarschijnlijkheid aan bod zullen komen.

We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteding van het budget in het deelprogramma Veiligheid:

  • We werken aan het bestrijden van ondermijning.
  • We werken aan het vergroten van zorg en veiligheid.
  • We werken aan het verminderen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit.
  • We werken aan het verminderen van cybercriminaliteit.
  • We werken aan het verminderen van woonoverlast.
  • Wij werken aan het verbeteren van de crisisorganisatie.

In 2023 scholen we de medewerkers verder om de mogelijkheden van het in 2021 vastgestelde Bibob-beleid optimaal te benutten. Daarnaast maken we medewerkers bewust van ondermijningssignalen in hun dagelijkse werkzaamheden. Ook bewustwording van de ambtelijke integriteit is een belangrijk speerpunt. Samen met de politie voeren wij integrale controles uit op bedrijventerreinen. Juridische mogelijkheden als een vergunningsplicht voor bepaalde gebieden of gebouwen gaan wij meer inzetten. Hiermee willen we een voortdurende dreiging van de openbare orde of veiligheid blijvend een halt toe roepen.

Wekelijks worden signalen rondom veiligheid besproken en worden de risico’s geïnventariseerd. We informeren de politie direct. We hebben een Persoonsgerichte Aanpak Lokaal met de politie en andere betrokken ketenpartners. We bespreken de top-X’ers in het Zorg en Veiligheidshuis Regio Utrecht met onder andere politie en Openbaar Ministerie. In spoedeisende en bedreigende situaties zetten wij huisverboden en gebiedsverboden in. 

We hebben beleid gemaakt in het kader van de Wet Woonoverlast. Op basis hiervan is een zes-wekelijks casusoverleg Woonoverlast ingericht met politie, woningcorporaties, buurtbemiddeling, sociaal domein en Veiligheidsadviseur. We bespreken casussen en pakken signalen van woonoverlast uit de buurt op en stemmen de interventiemogelijkheden gezamenlijk af en handelen daarbij als één overheid. 

Hangplekken voor jongeren (waaronder de kjoeps) en de al dan niet overlastgevende jeugd worden maandelijks besproken in het jongeren in openbare ruimte (JOR)-overleg. Hierin werken politie, gemeente (handhaving, jeugdteam en beleid) en jongerenwerk samen. Indien nodig, starten we een integrale aanpak op maat, gericht op de jongere, de groep en/of de locatie. We werken samen met het sociaal team en jeugdteam om vroegtijdig signalen van problematiek binnen gezinnen op te pakken en (afglijden in de) criminaliteit te voorkomen. We stimuleren bewoners om overlast en/of crimineel gedrag te melden en koppelen terug wat wij ermee doen. 

Met behulp van de cybersecurity-game Hackshield leren kinderen tussen de 8 en 12 jaar op een speelse manier zich wapenen tegen digitale ervaringen. De spelvorm stimuleert hen het geleerde ook over te brengen op hun (groot)ouders. Samen met de politie, jongerenwerk en andere organisaties zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk kinderen deelnemen aan Hackshield. Ook informeren we inwoners, met daarbij de nadruk op ouderen en ondernemers, over de gevaren van cybercriminaliteit. We maken hen bewust van wat zij kunnen doen om dit tegen te gaan. Zijn inwoners toch slachtoffer geworden, beperken we zo goed als mogelijk de gevolgen ervan. 

Regionaal

Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor alle 26 Utrechtse gemeenten in de provincie Utrecht. Gezamenlijk zorgen wij elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. De veiligheidsregio kent een eigen begrotingscyclus. Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de kadernota, begroting,begrotingswijzigingen en belangrijke beleidsplannen altijd aan de gemeenteraad voor een zienswijze voorgelegd. 

Lokaal

Wij zijn goed voorbereid op mogelijke crises. Wij organiseren kennissessies, trainingen en oefeningen voor onze lokale crisisfunctionarissen. Lokale draaiboeken en planvorming houden we actueel.

De afgelopen jaren zijn de kosten voor Slachtofferhulp Nederland flink gestegen. Het bieden van zorg voor slachtoffers van misdrijven of andere heftige gebeurtenissen is een wettelijke taak van de gemeente. Slachtofferhulp vult dit voor de gemeente in middels informatie en advies, psychosociale ondersteuning, doorverwijzingen of gesprekken met derden. Daarnaast bieden zij ondersteuning bij het verhalen van schade via fondsen en verzekeringen of via een lopende strafzaak bij de rechter. Ook helpen zij slachtoffers bij hun spreekrecht ter zitting, gaan mee naar de strafrechtszitting en ondersteunen bij het starten van een artikel 12 Sv procedure (klacht wegens niet vervolging).

In rapportages geeft Slachtofferhulp jaarlijks aan wat zij precies dat jaar hebben gedaan voor de inwoners van de gemeente Soest. De kosten van Slachtofferhulp Nederland worden voor 95 procent vergoed door het Rijk. De overige 5 procent dekt de gemeente via het.toekennen van subsidie. Gemeente Soest heeft het subsidiebedrag van 7.5 de afgelopen jaren betaald maar niet verhoogd, terwijl de aanvraag van de subsidie wel jaarlijks omhoog ging (namelijk van 17 cent per inwoner enkele jaren geleden naar 33 cent per inwoner in 2023)