Dienstverlening

We streven naar een klantgerichte, efficiĆ«nte (digitale) dienstverlening en een professionele afhandeling van aanvragen. Dit doen we op basis van onze visie op dienstverlening waarin vertrouwen centraal staat.

Om dat vertrouwen te krijgen moeten we betrokken, transparant en beschikbaar zijn. Daarvoor blijven we ons ontwikkelen aan de hand van nieuwe oplossingen die zich aandienen in onze snel veranderende wereld. Wij ontwikkelen onze frontoffice voor het zo snel en compleet mogelijk beantwoorden van alle vragen van de inwoners en bedrijven. En we sluiten onze informatievoorziening daar op aan. Tegelijk besteden we ook aandacht aan dienstverlening in de breedte. Zie ook de voorstellen van de taskforce.

Persoonlijk contact met inwoners blijft bestaan voor inwoners die dat wensen. Bijvoorbeeld bij complexe aanvragen en voor inwoners die minder digitaal vaardig zijn. De Rijksoverheid legt in steeds meer taken bij de lokale overheid neer. Beide trends vragen belangrijke competenties en vaardigheden van de medewerkers, zoals flexibiliteit, inlevingsvermogen en snel schakelen.

In 2022 heeft de Rekenkamercommissie een onderzoek uitgevoerd naar de toegankelijkheid van de digitale dienstverlening van de gemeente Soest. De aanbevelingen uit dit onderzoek hebben we overgenomen. Voor een betere toegankelijkheid gaan we inwoners met een beperking structureel betrekken bij digitale aanvragen producten en diensten en onderzoeken naar klanttevredenheid. Hiervoor schakelen we advies en hulp van deskundige organisaties en stichtingen. Hierbij betrekken we in elk geval de participatieraad Sociaal domein, die vanuit een inwonersperspectief mee kan denken en ons daarin kan adviseren.

Door het onderzoeksbureau Telan is in december 2021 een onderzoek ingesteld naar de telefonische dienstverlening. Uit dit onderzoek blijkt dat we de bereikbaarheid in de tweede lijn moeten verbeteren. Daarvoor hebben we een verbeterplan vastgesteld waarin de aanbevelingen uit deze nulmeting worden meegenomen. Samen met de voorstellen van de taskforce verwachten wij dat we onze dienstverlening in de breedte kunnen versterken. In 2023 laten we een vervolgonderzoek uitvoeren naar de telefonische dienstverlening.

In 2023 zetten we ook een aantal aanvullende stappen:

  • We bieden meer diensten aan via e-formulieren.
  • We zorgen dat via een mijn-omgeving inwoners veilig digitaal kunnen communiceren met de gemeente en de voortgang van hun zaken kunnen volgen.
  • We gaan de managementinformatie uit het zaaksysteem gebruiken om de dienstverlening te verbeteren.
  • We gaan meedoen aan het experiment Digitaal Aanvragen Rijbewijs (DAR).

In 2023 staat de volgende verkiezingen op de planning: Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Dit vraagt om een goede organisatie en planning. Het vinden van stembureauleden en voldoende toegankelijke stemlokalen vergt veel inspanning. We doen er alles aan om de stemlokalen zo toegankelijk mogelijk te maken, zoals het treffen van voorzieningen voor visueel gehandicapten. Hiermee voldoen wij aan Global goal 16.