Bestuur

We streven naar:

  • Inwoners die tevreden zijn over het gemeentelijk bestuur
  • Inwoners met grotere betrokkenheid en inzet 
  • Een organisatie die toegerust is om maatschappelijke ontwikkelingen en gemeentelijke ambities het hoofd te bieden
  • Regionale samenwerking met voldoende grip op onze verbonden partijen

We realiseren deze doelstellingen door in te zetten op: bestuurlijke vernieuwing, participatie, communicatie, samenwerking met partners en het adequaat toerusten van de ambtelijke organisatie.

Bestuurlijke vernieuwing, participatie en communicatie

Een van de dragers van het coalitieakkoord is samen. Dat vertaalt zich in onze bestuursstijl. Als college en organisatie zijn we uitnodigend, persoonlijk en dichtbij voor inwoners, ondernemers en instellingen.

Onze aandachtspunten hierbij zijn: 

Gemeentelijke organisatie

In paragraaf C Bedrijfsvoering zetten we in hoofdlijnen uiteen hoe onze gemeentelijke organisatie, meer in het bijzonder de bedrijfsvoering, in Soest is opgezet. In dit deelprogramma beperken we ons tot enkele hoofdlijnen. 

Bestuurlijke samenwerking

In de paragraaf  Verbonden partijen treft u de gemeentelijke visie aan op de verbonden partijen (governance). Plus een overzicht van onze verbonden partijen met per partij informatie over rechtsvorm, bestuurlijk belang en een aantal financiële gegevens. De beleidsmatige ontwikkelingen rond onze verbonden partijen treft u aan bij de desbetreffende deelprogramma’s.