Accommodaties en eigendommen

Als gemeente Soest hebben we verschillende panden in ons eigendom. Het beheer van die panden verbeteren we continu. De belangrijkste opgave hierbij is optimaal gebruik en de verhuur van deze panden voor maatschappelijke doeleinden met gestandaardiseerde integrale kostprijs als uitgangspunt voor de bepaling van de huurprijs. De Wet Markt en Overheid verplicht de gemeente in principe om alle kosten die zij maakt voor een dienst door te berekenen in de prijs. 

We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma accommodaties:

  • We hebben een Integraal Huisvestingsplan met onze visie op de onderwijsaccommodaties vastgesteld in 2021.
  • We hebben een Integraal Accommodatiebeleid met ons beleid op gemeentelijke accommodaties vastgesteld in 2021. 
  • We hebben een routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed vastgesteld in 2021. 
  • We werken continu aan verdere verbetering en optimalisatie van ons vastgoedbeheer.

We hebben in 2021 het Integraal Accommodatiebeleid (IAB) vastgesteld. Dit beleid geeft ruimte om de komende jaren belangrijke beleidsbeslissingen te nemen over het voorzieningenniveau binnen Soest. Het plan zet sterk in op samenwerking met het onderwijsveld, gebouweigenaren, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Op wijkniveau vormen bestaande- en nieuwe schoolgebouwen, verenigingsgebouwen op buitensportaccommodaties en gemeenschappelijke ruimtes in binnensportaccommodaties op basis van medegebruik ‘natuurlijke’ locaties voor het aanbieden van maatschappelijk gewenste activiteiten. Vanuit het IAB stimuleren en faciliteren we meervoudig gebruik van de eigen accommodaties en onderwijsgebouwen.

Wij vinden dat de culturele voorzieningen mee moeten groeien met het stijgend aantal inwoners van Soesterberg. Wij zijn dan ook blij dat Stichting Samen voor Soesterberg goed onderzoek gedaan heeft naar de behoefte aan sociaal-culturele voorzieningen in het dorp. Wij hebben met diverse organisaties in Soesterberg de handen ineengeslagen om nauw samen te werken in één gedeelde accommodatie. Het mooie is dat dit niet alleen een initiatief van de gemeente is, maar juist breed gedragen en gesteund wordt. Hiervoor is een businesscase met meerdere scenario’s opgesteld om in een sociaal-cultureel centrum te realiseren. In de loop van 2023 komen wij met een voorstel naar de gemeenteraad ter besluitvorming. Met de kennis van de nu doorgesproken scenario’s houden wij in ieder geval rekening met een eenmalige investering van . en een structurele bijdrage van 180.000 euro.

We hebben een Integraal Huisvestingsplan (IHP) met onze visie op de onderwijsaccommodaties in Soest en Soesterberg. We weten welke investeringen in schoolgebouwen de komende jaren prioriteit krijgen en welke maatregelen nodig zijn op de langere termijn (2035). Na vaststelling van het IHP zijn als gevolg van dalende leerlingenaantallen de Prins Willem Alexanderschool en Waterinkschool gesloten. In opdracht van de gemeente en schoolbesturen gezamenlijk zijn er nieuwe leerlingenprognoses opgesteld ten behoeve van een onderzoek naar schoolspreiding en wachtlijsten.

In 2023 willen we gezien recente ontwikkelingen onder andere het meerjarenuitvoeringsplan uit het IHP herijken op basis van de resultaten van het onderzoek naar spreiding, waarbij ook de  stijgende kosten als gevolg van de inflatie zullen worden meegenomen.

Het Programma Energietransitie Soest 2020-2025, vastgesteld in februari 2020. Een van de projecten uit het programma is de routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Met deze routekaart geven we de richting weer waarop wij onze portefeuille maatschappelijk vastgoed gaan verduurzamen richting 2050. Op basis van de routekaart zijn er drie objecten geselecteerd om in de komende jaren te verduurzamen: het gebouw BEC/de Plantage, de Bunt en de brandweerkazerne Soest.