Sport, kunst en cultuur

We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners uit Soest en Soesterberg sporten en bewegen en cultureel actief zijn. Beide beleidsterreinen dragen bij aan de gezondheid, sociale cohesie, persoonlijke expressie en ontwikkeling.

Vanuit het sportbeleid wordt ingezet op een leven lang met plezier sporten en bewegen in Soest en Soesterberg. Vanuit de cultuurvisie streven wij ernaar om een bruisende culturele gemeente te zijn, waardoor mensen in Soest en Soesterberg willen wonen en werken. Als doelstelling hebben wij hier de maatschappelijke, economische en artistieke waarde van cultuur te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Vanuit beide beleidsterreinen leggen we steeds meer verbindingen met andere beleidsterreinen zoals gezondheid, onderwijs en het sociaal domein. 

We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma sport, kunst en cultuur:

  • We stimuleren sporten en bewegen
  • We ontwikkelen en onderhouden gemeentelijke sportaccommodaties
  • We werken aan het gemeentelijke sportbeleid en het uitvoeren hiervan
  • We versterken de maatschappelijke waarde van kunst en cultuur
  • We versterken de economische waarde van kunst en cultuur
  • We behouden de artistieke waarde van kunst en cultuur

Ons motto in dit kader is: ‘Een leven lang met plezier sporten en bewegen in Soest en Soesterberg’.

Met o.a. het Lokaal Sportakkoord dat in onze gemeente in navolging van het Nationaal Sportakkoord is vastgesteld in 2020 zetten we in om het sporten en bewegen in onze gemeente te innoveren en optimaliseren. Ook willen we de kracht van sport nog beter benutten voor een vitale en sociale samenleving en het leggen van nieuwe samenwerkingsverbanden. Het lokaal Sportakkoord bevat 3 ambities: (1) jeugd in beweging; (2) sterke en vitale sportaanbieders en (3) samen inclusief sporten en bewegen. In de komende jaren is ons doel deze ambities samen met de sportaanbieders te realiseren. De buurtsportcoaches en cultuurcoach spelen naast hun reguliere activiteiten een belangrijke coördineerde rol bij de uitvoering van het lokaal Sportakkoord. Samen met het werkveld zoeken we naar optimalisaties rondom de inzet van buurtsportcoaches en de cultuurcoach zodat hun inzet nog meer effect heeft op de (kwetsbare) inwoners. 

In samenwerking met onze sport- en beweegaanbieders blijven wij inzetten op bestaande projecten/events zoals Kies je Sport, schoolsporttoernooien, Soester Kennismakings Sport Event en wordt de Wandel Challenge voortgezet. 

Vanuit het Sportakkoord en het Preventieakkoord initiëren we verschillende projecten. We vernieuwen de website sportinsoest.nl, zetten in op het project Vitaal Soest, gaan door om nog meer  sportaccommodaties en speelplekken rookvrij te maken en willen inzetten op het traject Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Voor JOGG is budget aangevraagd om hieraan te kunnen deelnemen. Bij deelname aan JOGG wordt samenwerking gezocht met Veelzijdig Bewegen binnen scholen, kinderopvang en sport- en beweegaanbieders om samen en integraal een bijdrage te leveren aan de ‘leefstijltransitie’ van ongezond naar gezond leven.   

Daar waar financiële middelen een drempel zijn om te gaan sporten, kan het Jeugdfonds Sport uitkomst bieden door bijvoorbeeld de contributie voor haar rekening te nemen. Vanuit het gemeentelijk armoedebeleid stellen wij hiervoor budget beschikbaar.

Multifunctioneel en intensief gebruik van onze gemeentelijke sportaccommodaties blijven belangrijke uitgangspunten. Net als het laten voldoen van de sportaccommodaties aan de eisen van deze tijd. Ook in 2022 gaan we verder met het investeren in onze gemeentelijke sportaccommodaties. In 2022 bouwen wij een nieuwe sporthal bij Sportboulevard De Engh. Als deze nieuwe hal begin 2023 in gebruik wordt genomen, worden gymnastieklokaal Paulus Potter en sporthal Beukendal afgestoten. De verouderde accommodaties zijn dan niet meer nodig. In 2022 zetten wij in op het voorbereiden van deze afstotingen. De verwachting is dat heel 2022 en begin 2023 nodig zijn om deze nieuwe hal te realiseren. Vanuit de Routekaart verduurzaming vastgoed (onder voorbehoud van vaststelling door de raad ) gaan we sportzaal De Bunt renoveren en verduurzamen. 

In 2022 stappen we voor de verhuur van de gemeentelijke sportaccommodaties over op een nieuwe verhuurapplicatie. De oude applicatie is sterk verouderd en wordt niet of nauwelijks meer ondersteund. De nieuwe applicatie is webbased, gebruiksvriendelijker en biedt de mogelijkheid om toegang tot de accommodaties te geven via een elektronische sleutel of smartphone. Daarnaast kunnen verenigingen/huurders via de website 24/7 zien welke accommodaties nog beschikbaar zijn. Via de website kan 24/7 zelfstandig een huuraanvraag ingediend worden. Hiermee is het zaalverhuursysteem voor gebruikers veel overzichtelijker, toegankelijker en gebruiksvriendelijker. Daarnaast is het voor de gemeente veel minder arbeidsintensief. De investeringskosten die hiermee gemoeid zijn, worden gedekt uit het gemeentelijk automatiseringsbudget, de implementatiekosten uit de reserve integraal accommodatiebeleid. De jaarlijkse kosten van de nieuwe applicatie zijn gelijk aan de huidige kosten.

In het kader van de sportinvesteringen aan de Bosstraat en omgeving werken we aan de laatste investeringsopgaven die onderdeel uitmaken van dit project. In 2022 leggen we extra parkeerplaatsen aan bij SO Soest en AV Pijnenburg om de parkeerdruk aan de Bosstraat en omgeving te verminderen. De voorbereidingen voor deze aanleg zijn in volle gang. In het kader van de meerjarige onderhoudsplanning gaan we in 2022 een toplaagrenovatie uitvoeren bij een natuurveld van SO Soest, vervangen we verouderd hekwerk en de sterk verouderde beregeningsinstallatie bij vv Hees en brengen we LED-veldverlichting aan bij vv ’t Vliegdorp (€ 50.000).  

In het begrotingsjaar 2022 hebben we voor € 155.000 aan kredietaanvragen sport. We vragen hiervoor een SPUK-uitkering aan. We verwijzen u naar paragraaf D Onderhoud kapitaalgoederen voor meer details. Het deel van de exploitatielasten wat in aanmerking hiervoor komt voor de SPUK uitkering bedraagt € 1.657.000 incl. btw. We zetten vanuit de Routekaart verduurzaming in op het verduurzamen van de sportaccommodaties waaronder de veldverlichting. 

In 2022 werken wij aan het realiseren van de doelstellingen en acties die opgenomen zijn in ons lokaal Sportakkoord. Zie ook ‘Sportstimulering’. Dit doen we samen met de betrokken partijen. In 2022 ronden wij het traject om te komen tot een nieuwe sportvisie af. De input die wij samen met de Sportfederatie hebben verzameld in 2021 over de effecten van corona krijgen hierin een plek. 
Met een nieuwe visie willen wij inspelen op actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van bewegen en sport(en). Ook staat een evaluatie gepland van de tariefsverhoging die is doorgevoerd op de tarieven van de binnensport en een evaluatie van een Right to challenge die we doen ten aanzien van de schoonmaak in sporthal De Banninghal met volleybalvereniging AGAVS en schoonmaakbedrijf De Klopgroep. Verder willen we kijken of we beleid kunnen opstellen hoe we bewegen en sporten in de buitenruimte kunnen stimuleren. 

Uitdagende speelruimte is een van de uitgangspunten van het geldende speelruimtebeleid. In dit kader worden jaarlijks verouderde speelplekken opgeknapt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen formele speelplekken die bestaan uit grotere speeltoestellen met de vereiste valondergrond en informele speel-plekken die bestaan uit kleine speeltoestellen en spelaanleidingen op gazon of verharding. Binnen het beschikbare budget is het niet mogelijk om een uitdagende speelruimte te bieden, waar minimaal de bestaande speelwaarde behouden blijft en speelplekken na de afschrijvingstermijn worden vervangen.

Oorzaken hiervan zijn de stijgende kosten van de uitvoering (kosten aanleg en materiaal). Per locatie zijn de budgetten daarom naar boven bijgesteld naar realistische uitvoeringsbudgetten.  
Ook is er de ambitie om in samenwerking met het beleidsterrein sport nieuw beweegbeleid voor de openbare ruimte (inclusief het speelruimtebeleid) te ontwikkelen. Wij gaan onderzoeken of en hoe we hieraan invullen kunnen geven. Beschikbare financiën en capaciteit zijn belangrijke knelpunten bij het realiseren van deze ambitie.  

In 2022 blijven we alert op de gevolgen van corona voor de cultuursector. Ook werken we aan herstel en toekomstbestendigheid met projecten die vanuit het steunpakket in 2021 zijn gestart of die worden geïnitieerd vanuit de herijking van de cultuur coronascan eind 2021. We ondersteunen blijvend projecten en activiteiten die bijdragen aan het behoud van een breed en divers cultuuraanbod. Hiervoor is incidentele subsidie beschikbaar vanuit de regeling cultureel maatschappelijk belang en meerjaren/grote projecten. We gaan in 2022 kunst in de openbare ruimte weer onder de aandacht brengen door een actuele kunst fiets- of wandelroute.

In 2022 blijven we de jeugd financieel ondersteunen door het jeugd cultuurfonds. We hebben samen met Kunst Centraal en Idea op alle basisscholen een cultuureducatieprogramma en een verdiepend programma (Cultuur met Kwaliteit) en we zetten opnieuw Kies je Kunst in om kinderen de kans te geven kennis te maken met muziek, toneel, creativiteit, dans of andere culturele cursussen. Daarnaast ondersteunen we het Griftlandcollege bij hun cultuureducatie programma. We stimuleren jongeren om cultureel actiever te zijn door inzet van de jongerencultuurcoach, de doorontwikkeling van (digitaal) platform Young Kreators en activiteiten van het jongerencollectief Brandstof. In 2022 willen we wederom aandacht geven aan talentontwikkeling. Dit doen we met een project waarbij beginnende artiesten de mogelijkheid krijgen op te treden en hun talent verder te ontwikkelen.

Cultuur (en Sport) worden steeds meer erkend als effectief middel bij bredere opgaven. We werken samen met Idea aan de ingezette transitie van de bibliotheek van uitleenplek naar een maatschappelijke ontmoetingsplaats. In 2022 krijgt dit door de fusie van Idea met het Kunstenhuis Zeist een nieuwe impuls. Natuurlijk monitoren we de gevolgen van corona binnen het verenigingsleven (sociale cohesie) en ondersteunen waar nodig. In 2022 ondersteunen we een pilotproject Kunst, Natuur en Welzijn in samenwerking met het beleidsterrein gezondheid.
We onderzoeken in 2022 ook de inzet van cultuur binnen de nieuwe wet inburgering en verbeteren de profilering van cultuuraanbod in relatie tot recreatie en toerisme.

In 2022 ontwikkelen we samen met het cultuurveld een nieuwe cultuurnota. Dit traject is uitgesteld vanwege de grote gevolgen van de coronamaatregelen voor de cultuursector, waarbij de focus in 2021 lag op overleven en herstart. Er ligt al een stevige basis voor deze cultuurnota vanuit het brede participatietraject met het cultuurveld dat al in 2019/2020 is ingezet. Veel van de opgehaalde input is nog steeds relevant. De invulling van de taakstelling Cultuur vanaf 2023 krijgt vorm in relatie tot de nieuwe cultuurvisie en de coronagevolgen. Verder versterken we de culturele samenwerking met de gemeente Baarn. In 2022 zetten we in op een gemeenschappelijke culturele agenda en gezamenlijke culturele activiteiten.