Onderwijs

Het onderwijs aan onze kinderen en jongeren is in goede handen bij de 22 scholen in onze gemeente. Wij hebben geen invloed op de inhoud van het onderwijs, maar zijn wel bij wet verantwoordelijk voor verschillende zaken die het onderwijs raken. Denk hierbij aan leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting, leerplicht en onderwijskansenbeleid.

We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma onderwijs:

  • We werken aan een onderwijskansenbeleid
  • We zorgen voor passend vervoer
  • We verbeteren de aansluiting onderwijs-jeugdzorg
  • We ontwikkelen samen met onderwijs een nationaal onderwijsprogramma

Vanaf 1 januari 2022 zijn we verplicht een pedagogisch beleidsmedewerker (PBM-er) binnen de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan te stellen. Deze PBM-er wordt gefinancierd vanuit de onderwijsachterstandsgelden (OAB) vanuit het rijk. Dit brengt een kostenverhoging in 2022 voor de financiering van de VVE. De middelen zijn om deze reden verhoogd. Het doel van de PBM-er is dat er een kwaliteitsslag wordt gemaakt binnen de voorschoolse activiteiten van de kinderopvang. 

Samen met het samenwerkingsverband en de schoolbesturen maken we concrete afspraken hoe we het aantal verwijzingen naar speciaal onderwijs kunnen verminderen. Het uitgangspunt is dat het kind en zijn onderwijsbehoefte centraal komen te staan en dat scholen samenwerken om deze behoefte in te vullen. 

Vanuit het rijk komt er een specifieke doeluitkering waarmee we samen met de scholen een nationaal onderwijsprogramma gaan neerzetten. Dit onderwijsprogramma zal gericht zijn om de sociale en didactische gevolgen van Covid-19 op te vangen en zo goed mogelijk de scholen en kinderen te ondersteunen. In september 2021 zal het rijk de hoogte van deze doeluitkering bepalen. De speerpunten van dit programma zijn onder andere aansluiting van voorschoolse (kinderopvang) en vroegschoolse (primair onderwijs) educatie, emotionele problemen als gevolg van de pandemie, middelengebruik bij jongeren en motorische ontwikkeling.