Wonen

We willen een aantrekkelijke gemeente zijn met een kwalitatief goed woonklimaat. Dat betekent dat we kijken naar waar we woningen kunnen bouwen, en tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Soest behouden en versterken.

We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma Wonen.

  • We werken aan het bouwen van woningen voor iedereen in Soest en Soesterberg
  • We werken aan Soest en Soesterberg voor alle inwoners met de omgevingsvisie
  • We werken aan het verbeteren van de leefbaarheid van Soesterberg voor huidige en nieuwe inwoners

Zoals in de kaderbrief 2022 aangekondigd, leggen we de focus op enkele grote woningbouwprojecten en trekken die vlot. Dit gaat bijvoorbeeld om Soesterberg Noord en de Dalweg. Hiermee zorgen we dat de woningbouwproductie op peil blijft, we invulling geven aan ambities rond betaalbaar wonen en ruimte komt voor positieve maatschappelijke neveneffecten van woningbouw. Zoals meer ruimte voor klimaatadaptatie of meer voorzieningen. 

In 2022 gaan we verder met het uitvoeren van het Masterplan wonen Soest. Hiermee zorgen we voor voldoende betaalbare woningen in de kern Soest. In 2022 gaan we het masterplan voor het eerst evalueren om te kijken welke resultaten zijn geboekt en of bijsturing nodig is.
 
We stemmen eind 2022 nieuwe prestatieafspraken af met Portaal en Alliantie voor 2023 en verder. Deze afspraken gaan over de ambities voor de sociale huursector in de gemeente en deze monitoren we. Het gaat dan niet alleen over het bijbouwen van (zorg)woningen, maar ook over leefbaarheid en duurzaamheid. 

Bovendien starten we met de zoektocht naar nieuwe locaties voor woningbouw. Om ook in de toekomst nieuwe woningen toe te voegen. 

Ten slotte gaan we verder met de uitvoering van de woondeal die de negen gemeenten in de regio Amersfoort hebben gesloten met het Rijk, de provincie en woningbouwcorporaties. Voor meerdere thema's gaan we met deze partijen samenwerken. Dit gaat over het versnellen van woningbouw, het bereikbaar houden van kernen, duurzaam en groen bouwen, wonen en zorg en vitale wijken. 

De leefbaarheid in Soesterberg verbeteren we door een aantal programma’s:

Na het vaststellen van het Programma Masterplan Soesterberg in 2010, is in Soesterberg de leefbaarheid verbeterd door de realisatie van de overkluizing over de N237, herinrichting van de winkelstraat, Vliegdekpark, Soesterdal, Dorpshart en de transformatie van kamer 1 op Soesterberg-Noord. Het Masterplan is nog niet af. In 2022 gaan we aan de slag met de aanpassingen van de wegen van 50km/u naar 30km/u en starten de uitvoering van Veldmaarschalk Montgomeryweg, Kampweg (ter hoogte van Dorpshart) en Postweg. Ook doen we onderzoek naar de haalbaarheid van verhuizing van de Postiljonschool naar Soesterberg noord/Campus-Noord. Tenslotte onderzoeken we de haalbaarheid om Kamer 2 te transformeren naar wonen. 

Binnen dit samenwerkingsverband van provincie Utrecht, gemeente Zeist en gemeente Soest is al een aantal projecten gerealiseerd. Gemeente Soest is projecttrekker van de projecten Sauna Soesterberg, Groene Hoogte en Oude Tempel. Met de uitgifte aan Thermen Soesterberg is de sauna in 2021 afgerond. In 2022 ronden we Groene Hoogte af en gaan we verder met de ontwikkeling van Oude Tempel: maken definitief beeldkwaliteitsplan, overeenkomst met de potentiële ontwikkelaar en voorbereiding bouwrijp maken. De verdere ontwikkeling is erg afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State.

De provincie is projecttrekker. In 2022 gaat de provincie aan de gang met het bestemmingsplan. Gemeente Soest bewaakt en draagt zorg voor de bestemmingsplanwijzigingen en -procedures. 

Omgevingswet (en Wet Kwaliteitsborging) Ruimtelijke kwaliteit behouden en versterken

Vanwege de vele ambities op andere vlakken en dankzij uitstel van de Omgevingswet vraagt onze voorbereiding tot de invoering van de wet op 1 juli 2022 nog veel capaciteit. Maar ook na de ingangsdatum hebben we nog veel te doen. Een duurzame invoering van nieuwe (samen)werkprocessen en cultuur (competenties en gedrag) vraagt om een tijdsinvestering van medewerkers en brengt daardoor frictiekosten met zich mee. Bovendien is het aanpassen van de huidige regelgeving naar het Omgevingsplan een enorme klus. De wetgever geeft ons hiervoor de tijd tot 2029. De implementatie loopt dus nog een aantal jaar door. Hiervoor is in de jaren 2022, 2023 en 2024 nog circa twee ton per jaar gereserveerd in de meerjarenbegroting. Dit budget is hard nodig om uiteindelijk aan de wet te kunnen voldoen.

De Erfgoedwet gaat over de wettelijke taak om cultureel erfgoed te beschermen. Wij stellen een register op van gemeentelijke monumenten en houden die bij. Ook wegen we het thema cultuurhistorie, waar erfgoed onder valt goed mee in onze ruimtelijke procedures. Ten slotte gaan we naast de jaarlijkse Open Monumentendag door het hele jaar heen de verschillende monumenten in Soest meer zichtbaar maken.