Natuur en landschap

Wij zetten ons in voor een hoogwaardige kwaliteit van het openbaar groen, de natuur en het landschap. Wij behouden en vergroten daar waar mogelijk de bijzondere ecologische en landschappelijke kwaliteit in zowel het stedelijke als landelijk gebied van Soest en Soesterberg. Wij behouden het groene karakter van de kernen Soest en Soesterberg. De groene leefomgeving kan ons helpen bij het inspelen op de klimaatverandering die gaande is. Wij zetten in op het verkoelen van het stedelijk gebied door opgaand groen dat zorgt voor schaduw en voor het verdampen van water. Daarnaast pakken we de wateroverlast bij extreme regenbuien aan en houden zoveel mogelijk water vast om verdroging te voorkomen. Wij richten ons erop dat dieren zijn gevrijwaard van honger, fysiek ongerief, pijn en angst, door toedoen van de mens. Dit doen wij zodat zij vrij zijn te leven volgens een natuurlijk, soorteigen gedragspatroon.

We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma Natuur en Landschap. 

  • We willen de ecologische en landschappelijke kwaliteit met het groene karakter van Soest behouden.
  • We willen het groen van de gemeente goed onderhouden.
  • We willen recreatie in de natuurgebieden begeleiden.

We zetten onze schouders eronder om verder uitvoering te geven aan de projecten uit het Uitvoeringsprogramma van het Landschap- en natuurontwikkelingsplan. Onder andere de gemeentelijke poelen worden aangepakt. Streven is om fase 2 van de Ecologische verbindingszone Melksteeg te realiseren. 

In 2022 vervangen wij groen en bomen die aan het einde van hun levensduur zijn. Dit doen wij volgens de meerjarenplanning van het Groenrenovatieplan 2021-2030 en waar mogelijk combineren wij deze groenwerkzaamheden met andere werkzaamheden. We vervangen o.a. het groen in Egghermonde, Bartolottilaan en in de Talmalaan en omliggende straten. 

We geven een vervolg aan het project Zonering vanuit het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Daarbij zetten we ook in op het invoeren van een ruitervignet voor de gehele Heuvelrug. We streven ernaar de MTB-route daadwerkelijk aan te leggen. Het optimaliseren van de paardenpaden in de Soester bossen wordt aangepakt en er wordt een vervolg gegeven aan het project met betrekking tot honden uitlaatservices.