Mobiliteit en infrastructuur

We werken aan een efficiënt en effectief wegennet om de bereikbaarheid te vergroten. Mobiliteit en infrastructuur gaat over de zorg voor openbare boven- en ondergrondse infrastructuur en het gebruik daarvan. Dit programma gaat ook over het beheer en onderhoud van wegen en water dat continu nodig is. En dit programma gaat over de grotere vraagstukken zoals ons wegen- en fietsnetwerk en hoe zij bijdragen aan een bereikbare en gezonde leefomgeving voor onze inwoners.

We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma mobiliteit en infrastructuur.

  • We werken aan het verbeteren van de bereikbaarheid.
  • We willen een veilig wegennet.
  • We werkten aan het schoon en heel houden van de infrastructuur. 

Vanwege de prioriteiten vanuit wonen, de omgevingsvisie en het ontwikkelbeeld van de Regio Amersfoort zien we het als urgente opgave om in 2022 tot een Mobiliteitsvisie te komen. We reserveren daarvoor in 2022 100.000 euro. In de Mobiliteitsvisie kijken we vooruit tot 2040 en brengen we in beeld hoe we de noodzakelijke woningbouwopgave ook op het gebied van infrastructuur en mobiliteit duurzaam mogelijk kunnen maken. We gaan in op de aanbevelingen van de rekenkamercommissie over de effectiviteit van ons fietsbeleid. We kijken naar het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers en hoe we met al onze verplaatsingen de klimaatverandering kunnen beperken.

Met de uitvoering van het Verkeersplan Soest-Zuid werken we aan behoud van de goede bereikbaarheid van Soest. Zowel voor het autoverkeer als ook voor het openbaar vervoer. Uiterlijk in 2024 is de uitvoering van dit project gereed. In 2022 beginnen we met de aanpassingen aan de wegen die drukker worden door het opheffen van het afslagverbod vanuit Amersfoort naar de Bartolottilaan. Dat geldt ook voor de spitsafsluiting op de Foekenlaan. De procedures daarvoor zijn afgerond. Als de herinrichtingen klaar zijn, heffen we deze wegafsluitingen op. Het grootste deel van de investeringen doen we uiteindelijk op de hoofdwegen. In 2022 ronden we het definitief ontwerp voor het stationsgebied Soest-Zuid en het kruispunt met de Soesterbergsestraat af. De uitvoering daarvan starten we in 2023. 

We vinden het belangrijk om fietsgebruik te stimuleren en te bevorderen. Daarom initiëren we projecten om fietsen op korte en lange afstand aantrekkelijker en comfortabeler maken. Dat doen we onder andere met het Regionaal Fietsplan Soest. In 2022 starten we met de aanleg van het fietspad tussen de Peter van den Breemerweg en de Middelhoefseweg (bij Superfun), de provincie zorgt voor de realisatie van de snelfietsroute Amersfoort-Utrecht en de gemeente Baarn realiseert het fietspad tussen de Koningsweg Soest (N221) en de Hilversumsestraatweg (N415). Ook krijgt gedragsbeïnvloeding een prominentere plek in ons fietsbeleid. Voor aanleg in de jaren daarna werken we aan een nieuw fietspad over de voormalige vliegbasis en langs het Soester Hoogt, de snelfietsroute Hilversum-Amersfoort, de lokale verbinding Clemensstraat-Klarinet en de verbetering van het Rinke Tolmanpad.

Vanaf  2022 stellen we structureel 10.000 euro beschikbaar voor het digitaliseren van mobiliteitsdata. Dit is een landelijke opgave waarover de VNG afspraken heeft gemaakt. De Provincie Utrecht pakt dit regionaal op en vraagt daarvoor van Soest deze bijdrage.

Op basis van ons onderzoek naar de verkeersveiligheid van fietsers op rotondes stelden we een maatregelenpakket op. Voor de voorbereiding en uitvoering reserveren we in 2022 eenmalig 200.000 euro in de reserve onderhoud wegen (ROW) herinrichting. De uitvoering ronden we in 2023 af.

We starten naar verwachting begin 2023 met de uitvoering om te komen tot een verkeersveilige en klimaatbestendige Korte en Lange Brinkweg. Na afronding van het definitief ontwerp werken we in 2022 aan het bestek, de aanbesteding en voorbereidingen door nutsbedrijven. 

In 2022 verwachten we te starten met de aanleg van drie nieuwe oversteeklocaties op de Birkstraat, Vrijheidsweg en Beukenlaan. Uit de opgestelde kostenraming komt naar voren dat we niet genoeg geld hebben. Het is kansrijk dat we een subsidie krijgen van de provincie om alsnog alle drie de locaties uit te voeren.

We dragen bij aan de leefbaarheid door regulier en integraal onderhoud van de verhardingen en de openbare verlichting. Al jaren timmeren we aan de weg om beheer en onderhoud op orde te brengen. In 2022 gaan we verder met het wegwerken van de achterstanden. We maken werk met werk door de onderhoudsplanning van wegen zoveel mogelijk af te stemmen op de planning van rioolwerkzaamheden en groenrenovatie. Deze werkwijze zorgt voor optimale kwaliteit voor de laagste kosten. In 2022 maken we een nieuw Wegenbeheerplan. Dit plan sluit aan op het huidige beleid (het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) en wordt gemaakt in samenhang met de Mobiliteitsvisie. Zie hierover ook paragraaf D. 

Bij integraal onderhoud komen vanuit de samenleving ook vragen om wegen anders in te richten, bijvoorbeeld met nieuwe verkeersmaatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren. Voor aanpassingen hebben we beperkt budget. We kunnen niet alle wensen overnemen en maken daarin keuzes.