Klimaat

We maken de overstap maken naar het gebruik van duurzame elektriciteit en warmtebronnen. In de toekomst maken we geen gebruik meer van fossiele brandstoffen. Ook passen we ons aan klimaatverandering aan en zetten we in op het hergebruiken van grondstoffen. Als gemeente Soest zetten we ons in om de snelheid van de klimaatverandering af te remmen. Dit doen we samen met inwoners en ondernemers.

We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma Klimaat:

  • We stimuleren energiebesparing in de samenleving, de energie die nog nodig is wekken we duurzaam op.  
  • We werken aan het verminderen van afval en stimuleren en faciliteren het scheiden van afval en grondstoffen. 
  • We werken aan het verminderen van de gevolgen van extreem weer door goed advies te geven over ingrepen in de (openbare) ruimte.
  • We werken aan het behoud van een gezond milieu. 

We voeren in 2022 het Programma Energietransitie 2020-2025 verder uit. Dat doen we met verschillende projecten onder de pijlers wonen, werken, mobiliteit en gemeente als voorbeeld en het onderwerp energieopwekking. Daarin werken we samen met lokale partners.  

In 2022 zetten we verder in op het faciliteren en inspireren van inwoners en ondernemers om zelf stappen te nemen in de eigen woning of het eigen bedrijfspand. Op een haalbare en betaalbare manier. Voor zowel huurders als eigenaren. Daarbij hebben we aandacht voor heldere communicatie en participatie. We werken bijvoorbeeld samen met het inwonerinitiatief Energie Actief Soest en lokale ambassadeurs. We organiseren (digitale) bijeenkomsten, collectieve inkoopacties en hebben subsidieregelingen voor inwoners. Zo bieden we hulp bij het comfortabeler en energiezuiniger maken van woningen.   

We gaan samen met het bedrijfsleven verder met het energieconvenant, het energieloket voor ondernemers, begeleiden van beroepsgroepen en de branchegerichte aanpak.  

We plaatsen, waar nodig, meer openbare laadpalen en zorgen voor een groter aanbod van elektrische deelauto’s. 
We geven als gemeente het goede voorbeeld als het gaat om het verduurzamen van ons maatschappelijk vastgoed en onze bedrijfsvoering. In 2022 starten we met het uitvoeren van de routekaart en passen we het inkoopbeleid aan.     

Voor het thema energieopwekking werken we in 2022 verder aan de uitvoering van de Regionale Energiestrategie Regio Amersfoort in Soest. Zo geven we duidelijkheid over zonnevelden en windturbines en werken we stap voor stap aan de route naar een aardgasvrij Soest in 2050. 

Prioriteit is het verminderen van restafval en verbeteren van gescheiden inzameling van grondstoffen. We bieden hoogbouwhuishoudens de mogelijkheid om GFT gescheiden aan te bieden om zo restafval te verminderen. We voeren de Ja/Ja-Sticker in om papiergebruik te beperken. Ook circulaire economie in brede zin zal een rol spelen in het verminderen van afval en het behalen van andere klimaatdoelen. In een circulaire economie bestaat geen afval en gooien we niets weg. Alle onderdelen van bijvoorbeeld gebouwen of meubels zien we als grondstoffen die we in de toekomst voor andere producten kunnen gebruiken. Hierdoor verminderen we afval en verbruiken we minder grondstoffen waardoor ook de CO2 uitstoot wordt verminderd. Om stappen richting een circulaire economie te zetten, kijken we op welke vlakken we circulaire initiatieven kunnen faciliteren. We laten binnen de gemeente een quick-scan circulaire economie uitvoeren. Die geeft inzicht in waar we nu staan, waar we naar toe kunnen en wat we daarvoor kunnen doen. Hierbij valt te denken aan het opnemen van circulaire indicatoren in ons inkoopbeleid of het stimuleren van circulair bouwen. De te verwachten kosten zijn 15.000 euro met als dekking reserve afvalstoffenheffing. 

We stellen in 2022 een vervolg op van het huidige Gemeentelijk Water en Rioleringsplan (GWRP). Het programma geeft aan wat de gemeente blijft en gaat doen om klimaatbestendig en waterrobuust te worden en blijven. We geven aan hoe we invulling geven aan onze gemeentelijke watertaken op het gebied van inzameling afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater. Ook geeft het programma duidelijkheid over wat wij verwachten van bewoners, bedrijven en instellingen ten aanzien van hun eigen verantwoordelijkheden in het waterbeheer. Een voorbeeld van deze eigen verantwoordelijkheid is dat de eigenaar van een terrein zelf verantwoordelijk is voor de afvoer van het regenwater. 

Tot slot staat het verminderen van geluidsoverlast en het behouden van een goede bodemkwaliteit hoog op de agenda. De RUD Utrecht gaat toezicht houden op de milieubelastende activiteiten van bedrijven op basis van een nieuwe risicoanalyse. Deze wordt uniform door alle Utrechtse gemeenten en de provincie gehanteerd.