Veiligheid

We grijpen snel en op maat in op alle vormen van criminaliteit. We dringen allerlei vormen van overlast terug en pakken radicalisering aan. We ontwikkelen ons veiligheidsbeleid door, komen met passende interventies en nieuwe aanpakken.

We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteding van het budget in het deelprogramma Veiligheid:

  • We werken aan het bestrijden van ondermijning
  • We werken aan het vergroten van zorg en veiligheid
  • We werken aan het verminderen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit
  • We werken aan het verminderen van high impact crimes
  • We werken aan het verminderen van radicalisering

In 2022 gaan we de medewerkers verder scholen om de mogelijkheden van het in 2021 vastgestelde Bibob-beleid optimaal te benutten. Verder worden medewerkers bewust gemaakt van ondermijningssignalen in hun dagelijkse werkzaamheden. Samen met de politie voeren wij integrale controles uit op bedrijventerreinen.

Wekelijks worden signalen rondom veiligheid besproken en worden de risico’s geïnventariseerd. We informeren de politie direct. We hebben een Persoonsgerichte Aanpak Lokaal met de politie en andere betrokken ketenpartners. We bespreken de top-X’ers in het Zorg en Veiligheidshuis Regio Utrecht met onder andere politie en Openbaar Ministerie. In spoedeisende en bedreigende situaties zetten wij huisverboden en gebiedsverboden in. 

We pakken signalen uit de buurt rondom woonoverlast op samen met behulp van onder andere woningcorporaties en politie. We ontwikkelen beleid rondom woonoverlast en werken dit uit in een werkwijze en interventiemogelijkheden. We initiëren een casusoverleg woonoverlast samen met het sociaal team en externe ketenpartners om ernstige woonoverlast vroeg te signaleren en aan te pakken. 

De ingerichte jongerenontmoetingsplekken met de Kjoeps moeten kunnen functioneren zonder excessen in overlast. Hierop wordt ingezet door handhaving en politie, maar ook door jongerenwerk. De samenwerking hiervan komt samen in maandelijkse overleggen over jongeren in openbare ruimte (JOR). We stimuleren bewoners om overlast en/of crimineel gedrag te melden en koppelen terug wat wij ermee doen. Overlastgevende groepen worden ketenbreed besproken in de groepsaanpak-overleggen. We werken samen met het sociaal team en jeugdteam om vroegtijdig signalen van problematiek binnen gezinnen op te pakken.

We bieden blijvend trainingen voor professionals om signalen van radicalisering en extremisme te herkennen. Terugkeerders en mogelijk geradicaliseerde inwoners worden structureel in het radicaliseringsoverleg van het Zorg en Veiligheidshuis besproken. We voeren met de politie controles uit bij de vergunde seksinrichting en bij locaties waar illegale prostitutie wordt vermoed. Bij meldingen van mensenhandel voert de gemeente haar coördinerende rol en pakken we dat  integraal op.

In 2023 bestaan de brandweerkorpsen Soest en Soesterberg 100 jaar. In het kader van dit heugelijke feit worden verschillende activiteiten georganiseerd voor de burgers van de gemeente Soest en voor alle (oud-)leden van de beide brandweerkorpsen. We stellen voor dit jubileum mogelijk te maken met een incidenteel budget van 8.000 euro.