Bestuur

We streven naar:

 • Inwoners die tevreden zijn over het gemeentelijk bestuur
 • Inwoners met grotere betrokkenheid en inzet 
 • Een organisatie die toegerust is om maatschappelijke ontwikkelingen en gemeentelijke ambities het hoofd te bieden
 • Regionale samenwerking met voldoende grip op onze verbonden partijen

We realiseren deze doelstellingen door in te zetten op: bestuurlijke vernieuwing, participatie, communicatie, samenwerking met partners en het adequaat toerusten van de ambtelijke organisatie.

Bestuurlijke vernieuwing, participatie en communicatie

Een van de dragers van het coalitieakkoord is samen. Dat vertaalt zich in onze bestuursstijl. Als college en organisatie zijn we uitnodigend, persoonlijk en dichtbij voor inwoners, ondernemers en instellingen.

Onze aandachtspunten hierbij zijn: 

We geven participatie een plaats aan de voorkant. Daardoor oefenen inwoners meer invloed uit door actief mee te denken. Met de omgevingsvisie versterken we de rol van onze inwoners. Zij kunnen voor hun plan in de openbare ruimte laagdrempelig participatie(middelen) in zetten.

We treden initiatieven van inwoners zo veel mogelijk op een open en vrije manier tegemoet. De meeste initiatieven zijn gericht op het ruimtelijk domein. Bij grotere initiatieven lopen we in dit onderdeel van de organisatie tegen de krapte en werkdruk aan. In het contact met inwoners zijn we hier duidelijk over. We kijken dan in overleg met betrokken inwoners wat mogelijk is. Initiatieven met een beperkte budgetaanvraag handelen we snel af. Dit betekent een minimale bureaucratische belasting voor de aanvrager en de organisatie

Bij het recht om uit te dagen krijgen (een groep van georganiseerde) inwoners de mogelijkheid taken van gemeenten over te nemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. In 2020 zijn twee initiatieven in uitvoering genomen: de schoonmaak van de Banninghal en de vervanging van de club-/kleedaccommodatie van vv Hees. Op basis van deze ervaringen en regelingen in andere gemeenten, werken we in Soest met een handleiding. Vanaf 1 januari 2022 wordt deze handleiding omgezet in een door het college vastgestelde regeling. Natuurlijk is ieder initiatief maatwerk. Maar met een handleiding/regeling weten inwoners eerder waar ze aan toe zijn en hoeft de organisatie niet steeds het wiel uit te vinden. Ook hier houden we rekening met de krapte en werkdruk in de organisatie. Het kabinet is van plan het uitdaagrecht als onderdeel van een participatieverordening wettelijk te verankeren in de Gemeentewet.

We betrekken jongeren graag meer bij het bestuur en maatschappelijke activiteiten. Bij ieder project wordt vooraf gekeken of en hoe we jongeren kunnen betrekken. We doen dat op een manier die het beste bij hun belevingswereld past.

In participatietrajecten zetten we steeds vaker onlinemiddelen in. Sinds 2020 heeft Soest een vast online participatieplatform www.denkmeeover.nl. Online participatie maakt het mogelijk een grotere en meer diverse groep mensen te betrekken, dan met alleen een inspraakavond. Inwoners kunnen meedoen wanneer het hen uitkomt en via een communicatiemiddel dat zij zelf verkiezen (zoals telefoon, tablet of laptop). Zo benutten we de denk- en ideeënkracht van de gemeenschap beter. Daarnaast draagt het bij aan een groter draagvlak en een hogere kwaliteit van plannen en beleid. Inclusiviteit is ook bij participatie belangrijk. Dit betekent dat online participatie niet als enige vorm wordt ingezet. Hiermee voorkomen we dat digitaal minder vaardige inwoners worden uitgesloten.

Wij vinden het van belang te monitoren hoe onze inzet wordt gewaardeerd door onze inwoners. Elke twee jaar laten we de burgerpeiling ‘waarstaatjegemeente.nl’ uitvoeren. Via deze peiling wordt de waardering van inwoners gepeild. De eerstvolgende peiling staat gepland voor het laatste kwartaal van 2021. We zullen de uitkomsten in elk geval betrekken bij het overdrachtsdocument dat we u in het eerste kwartaal van 2022 zullen aanbieden.

Bij alles wat we doen, staan de inwoners en hun leefomgeving centraal. Dat doen we vooral door in gesprek te gaan en te luisteren. Zo halen we op wat er leeft. Ook in 2022 is heldere, transparante en betrouwbare communicatie een belangrijk uitgangspunt.

We leggen daarbij de focus op:

 • Projectcommunicatie bij belangrijke trajecten zoals de omgevingsvisie, de energietransitie, de ontwikkelingen in Soesterberg, de Dalwegvisie en de nieuwe sporthal. We zetten hierbij steeds vaker digitale instrumenten in, zoals het vaste participatieplatform www.denkmeeover.nl
 • Begrijpelijke, heldere en bondige e-mails, brieven en andere teksten op B1-niveau . Medewerkers worden hierbij ondersteund door het programma Klinkende Taal en de communicatieadviseurs. Iedere nieuwe medewerker krijgt een schrijftraining.
 • De actuele informatiebehoefte in de samenleving. In de nasleep van corona luistert het college goed naar de behoefte van inwoners. Bijvoorbeeld door met inwoners te wandelen. 
 • Trends die we kunnen herleiden uit websitebezoek, telefonisch contact en sociale media, stemmen we samen af, zodat de organisatie snel kan inspelen op de actuele behoefte.

Taalniveau

Iedere lezer heeft zijn eigen taalniveau. Er zijn in totaal zes niveaus. Van A1 met eenvoudige zinnen, tot C2 met de moeilijkste teksten. 80 procent van de bevolking begrijpt taalniveau B1. Teksten op dit niveau kan het grootste deel van de bevolking lezen en begrijpen.

Gemeentelijke organisatie

In paragraaf C Bedrijfsvoering zetten we in hoofdlijnen uiteen hoe onze gemeentelijke organisatie, meer in het bijzonder de bedrijfsvoering, in Soest is opgezet. In dit deelprogramma beperken we ons tot enkele hoofdlijnen. 

Bij de behandeling van de kadernota 2022 heeft u ingestemd met het voorstel om een taskforce Bouwen en Wonen in te stellen met de volgende opdracht:

 1. Grote kansrijke woningbouwprojecten vlot trekken.
 2. Optimaliseren organisatie van de projecten en het borgen van risicobeheersing. 
 3. Mogelijkheden inventariseren voor het vereenvoudigen van regelgeving.
 4. Onderbouwing van wat er, mede op basis van bovenstaande inzichten, structureel nodig is om de basis op orde te brengen.

In de afgelopen weken hebben we gewerkt aan de uitwerking van deze opdrachten in een plan van aanpak, dat we u op 6 oktober hebben gepresenteerd. Conform dit plan van aanpak betrekken we u bij de oplevering van tussenresultaten. 

De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwet uit 2012. De wet heeft tot doel één transparante overheid en verantwoording van de overheden te bevorderen. Dit gebeurt door overheden te verplichten zo veel mogelijk informatie in een vroegtijdig stadium actief openbaar te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar en eenvoudig te ontsluiten is. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

De Woo bevat de volgende drie kernpunten: 

 1. Actieve openbaarmaking van documenten in 11 informatiecategorieën; dit is een uitbreiding ten opzichte van de huidige Wob.
 2. Verplichte aanstelling van een Woo-contactpersoon om vragen van burgers te beantwoorden over de beschikbaarheid van overheidsinformatie.
 3. Informatiehuishouding op orde hebben en houden om documenten openbaar te kunnen maken.

Een impactanalyse moet uitwijzen welke werkzaamheden de komende jaren moeten worden uitgevoerd om te voldoen aan de wettelijke eisen. Op 26 januari 2021 heeft de Tweede Kamer de wet aangenomen. Afhankelijk van de behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer zal de wet naar verwachting in de loop van 2022 in werking treden.

Bestuurlijke samenwerking

In de paragraaf  Verbonden partijen treft u de gemeentelijke visie aan op de verbonden partijen (governance). Plus een overzicht van onze verbonden partijen met per partij informatie over rechtsvorm, bestuurlijk belang en een aantal financiële gegevens. De beleidsmatige ontwikkelingen rond onze verbonden partijen treft u aan bij de desbetreffende deelprogramma’s. 

Om het woningtekort in de regio Amersfoort weg te werken, hebben de negen regiogemeenten, de provincies Gelderland en Utrecht, acht woningcorporaties en het Rijk op 14 juli 2021 met elkaar een woondeal gesloten, als addendum bij de woondeal voor de regio Utrecht. De ondertekening vormt het startpunt van een langjarige samenwerking. Het beoogde resultaat is dat er vóór het einde van 2030 23.000 woningen worden bijgebouwd in leefbare, bereikbare en duurzame buurten en wijken. 

Voor de periode daarna werken de Regio Amersfoort (met de negen deelnemende gemeenten) en de provincie Utrecht gezamenlijk aan het Ontwikkelbeeld 2030–2040 Regio Amersfoort. Hierbij maken de deelnemers afspraken over de te ontwikkelen woon- en werklocaties, natuur, recreatie en de bereikbaarheid voor de langere termijn. De voorstellen zijn inmiddels aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd.

Het kabinet is voornemens de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) te wijzigen. De belangrijkste doelstelling is om democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen te vergroten en de positie van de gemeenteraden in hun controlerende en sturende rol richting gemeenschappelijke regelingen te versterken. De wijziging houdt verschillende maatregelen in die de betrokkenheid van (onder andere) raadsleden in het bestuur en inspraak van inwoners en maatschappelijke organisaties verbeteren. Zoals het versterken van de positie van gemeenteraden bij de besluitvorming in en door gemeenschappelijke regelingen en de introductie van aanvullende controle-instrumenten. 

Tegelijk is het kabinet zich ervan bewust dat niet alle problemen met een aanpassing van de Wgr kunnen worden opgelost. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aangekondigd een meer principiële discussie te willen voeren over de volle breedte van het openbaar bestuur met alle betrokkenen, waaronder gemeenten, provincies en waterschappen.