Sport, kunst en cultuur

Voor gemeente Soest staat voorop dat we streven naar inwoners die zelfredzaam zijn en meedoen naar vermogen. Inwoners die zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en zich veilig voelen. En inwoners die sportief en cultureel actief kunnen zijn.

We ondersteunen sport en cultuur om de maatschappelijke, economische en artistieke waarde te kunnen waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Veel inwoners beleven plezier aan bewegen en sporten. Daarnaast is het goed voor de gezondheid. In Soest zijn we trots op de relatief hoge sportdeelname die we kennen. In de cultuurvisie Soest 2016-2020 verwoorden we het streven een bruisende culturele gemeente te zijn, waardoor mensen in Soest en Soesterberg willen wonen en werken. Ook zetten we in op samenwerking binnen het culturele veld en verbinding met andere beleidsterreinen zoals sport, toerisme en sociaal domein.

We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma sport, kunst en cultuur:

  • We stimuleren sporten en bewegen
  • We ontwikkelen gemeentelijke sportaccomodaties
  • We werken aan het gemeentelijke sportbeleid
  • We versterken de maatschappelijke waarde van kunst en cultuur
  • We versterken de economische waarde van kunst en cultuur
  • We behouden de artistieke waarde van kunst en cultuur

Hoe hebben we dit gedaan in 2020?

We hebben in 2020 weer veel activiteiten uitgevoerd om inwoners te laten bewegen zoals: Kies je Sport, tussenschoolse pleinspelen waarbij buurtsportcoaches leerlingen van groep 7 opleiden om zelf activiteiten te gaan geven, de Schoolsportagenda. Als gevolg van de coronamaatregelen konden helaas de nodige activiteiten geen doorgang vinden. De buurtsportcoaches hebben tijdens lockdown-periode beweegactiviteiten georganiseerd in wijken en op sportparken.

We hebben in 2020 de sportzaal Willaert grondig gerenoveerd en specifiek geschikt gemaakt voor gebruikers die overkomen van Orlando. Het Orlando gebouw staat nu leeg en is beschikbaar voor toekomstige woningbouwontwikkelingen. We hebben in 2020 gewerkt aan de ontwerp- en voorbereidingsfase van de nieuwe sporthal naast De Engh. Ook startten we met de bouw van

van een nieuwe kleed-/clubaccommodatie voor vv Hees. We maakten een voorlopig ontwerp gemaakt voor de renovatie van de kleedkamers van vv SEC. Daarnaast werken we aan het verduurzamen van sportaccommodaties. Dat doen we onder andere met LED-verlichting.

We hebben een concreet Sportakkoord met 3 ambities en 8 speerpunten. We hebben acties gerealiseerd zoals aanschaffen sport- en spelcontainers voor alle basisscholen, deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers in de sport, faciliteren van ‘veelzijdig bewegen’ opleidingen etc. 

We zijn samen met volleybalvereniging AGAVS en het schoonmaakbedrijf dat de gemeentelijke binnensportaccommodaties schoonmaakt een pilot gestart. Dit was een Right to Challenge actie.

We voeren gesprekken met voetbalvereniging vv Hees over een Right to Challenge. De vereniging gaat zelfwerkzaamheden verrichten ten aanzien van de nieuwbouw van een sportgebouw.

We hebben besloten om sportverenigingen financieel tegemoet te komen. We hebben besloten tot kwijtschelding van huren. We hebben bij de eerste lockdown de huren voor 100% kwijtgescholden. We hebben naar aanleiding van de tweede lockdown eind 2020 de huren grotendeels kwijtgescholden. Clubs mochten sportvelden nog wel gebruiken.

In 2020 heeft de jongerencultuurcoach gewerkt met individuele jongeren bij het ontwikkelen van hun talenten. Ook heeft hij in de zomer 2020 samen met jongeren een start gemaakt met het opzetten van een digitaal jongerenplatform Young Kreators voor jongeren in Soest en Baarn. Kies je Kunst heeft ook in 2020 kinderen in staat gesteld kennis te maken met het culturele aanbod in Soest. In totaal hebben 168 kinderen deelgenomen aan Kies je Kunst.

We hebben het verdiepingsprogramma Cultuur met Kwaliteit in kader van cultuureducatie op de basisschool met vier jaar verlengd. In de zomerperiode waarin vooral buiten wel dingen mogelijk waren heeft Cabrio gelegenheid gegeven aan de basisscholen om de eindmusicals van groep 8 bij Cabrio te organiseren

We hebben subsidie verstrekt voor verschillende projecten die bijdragen aan de kwaliteit en diversiteit van het culturele aanbod. We hebben o.a. een Kunstbeurs op de vliegbasis, de paltzbiennale, concerten in de reeks Pop meets Classic, jeugdtheaterdagen op de Paltz, Soest on stage ondersteund. Het merendeel van de activiteiten en projecten kon in 2020 geen doorgang vinden en zijn doorgeschoven naar 2021. Subsidies zijn terugbetaald en voor 2021 opnieuw aangevraagd. We hebben 4 culturele vrijwilligersorganisaties financiële steun toegekend omdat zij door wegvallen van inkomsten bedreigd werden in hun voortbestaan.

We hebben met het cultuurveld een basis gelegd voor de cultuurvisie voor de komende vier jaar, waarbij we juist aandacht geven aan ondersteuning bij actuele uitdaging. Het korenevent dat we dit jaar zouden organiseren, is voorlopig uitgesteld.

Hoe gaan we dit doen in 2021?

We stimuleren sport met de inzet van buurtsportcoaches en cultuurcoaches. We ontwikkelen een plan rondom rookvrije (sport)accommodaties, scholen en openbare speelruimte.

We investeren in 2021 in de gemeentelijke sportaccommodaties met de bouw van de nieuwe sporthal bij Sportboulevard De Engh. De planning is dat medio 2021 de nieuwe kleed-/clubaccommodatie van vv Hees gereed is. En dat het honkbalveld van de Knickerbockers gerenoveerd is. We willen gemeentelijke sportaccommodaties (verder) verduurzamen, we stellen daarvoor een plan op (routekaart).

We ronden in 2021 het eerder ingezette sportvisietraject af. We spelen met de nieuwe sportvisie in op actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van bewegen en sport(en). We gaan ook monitoren hoe de vitaliteit van de sportverenigingen zich ontwikkelt gedurende de coronacrisis.

We werken samen binnen het culturele veld. De 1,5 meter-voorschriften hebben grote gevolgen voor evenementen, podia en andere activiteiten, zoals cursussen en amateurverenigingen. We gaan de gevolgen van de maatregelen in kaart brengen.

We bekijken samen met Idea en haar partners in de sociale basis infrastructuur (Wij zijn Soest: Balans, Idea, SWOS, Welzin, MEE) waar zij kan bijdragen op het gebied van participatie, sociale cohesie en preventie. We gaan in 2021 meer werken met influencers om jongeren te betrekken bij cultuur in Soest. Hier zal de jongerencultuurcoach een centrale rol in vervullen. We streven ernaar in 2021 een digitaal jongerenplatform te hebben, samen met de gemeente Baarn, gericht op culturele en maatschappelijke interesses van jongeren uit Soest, Soesterberg en Baarn;

De cultuureducatie op basisscholen krijgt een vervolg met een nieuwe co-financieringsovereenkomst met de provincie voor periode 2021-2024:

  • Geplande activiteiten in 2021 die dit doel ondersteunen zijn in ieder geval: Paltzbiennale, Kunstbeurs (samen met gemeente Zeist) en Soest on Stage (allen verschoven vanuit 2020)
  • Kunst in de openbare ruimte onder de aandacht brengen door actuele kunst fiets- of wandelroute