Sociaal Domein

Voor gemeente Soest staat voorop dat we streven naar inwoners die zelfredzaam zijn en meedoen naar vermogen. Inwoners die zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en zich veilig voelen. En inwoners die sportief en cultureel actief kunnen zijn.

We willen zorg en ondersteuning effectiever organiseren voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. We willen inwoners faciliteren om hun eigen mogelijkheden te benutten. Om ervoor te zorgen dat de inwoners die ons nodig hebben ook op onze zorg en ondersteuning kunnen blijven rekenen, is het nodig dat we het sociaal domein duurzaam betaalbaar houden.

We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma Sociaal domein:

  • We versterken de sociale basisinfrastructuur
  • We ondersteunen opgroeiende jongeren
  • Inwoners ondersteunen met leren en werken
  • Ondersteunen van inwoners die het nodig hebben
  • Streven naar een veilig Soest voor iedereen

Hoe hebben we dit gedaan in 2020?

Wij sturen als gemeente op een sterkere samenwerking van partners onderling en tussen gemeente en sociale partners. In 2020 hebben we sturing en monitoring binnen het Sociaal Domein verder ontwikkeld. Zo hebben we onder andere nieuwe data en inzichten in het gebruik van jeugdhulp en Wmo-voorzieningen gekregen door het gebruik van Data Warehouse Amersfoort

We hebben afgesproken om extra inspanningen te leveren, bijvoorbeeld verminderen van de cliënteninstroom naar de BSA, snellere uitstroom en dat de BSA opereert als collectief. Dit om de financiële en inhoudelijke doelen te behalen.                                     

We hebben samen met de huisartsen een plan gemaakt om de inzet voor het spreekuur Jeugd GGZ te verdubbelen vanaf 2021. We starten het uitgebreide spreekuur per 1 januari 2021.

We hebben de businesscase Eigen Begeleiding opgezet om zelfredzaamheid te bevorderen. Hiervoor hebben we een plan gemaakt om het jeugdteam en sociaal team uit te breiden, zodat zij zelf begeleiding kunnen bieden. We beperken zo het aantal verwijzingen naar dure vormen van hulp en ondersteuning. Ook werkten we een businesscase uit voor het bieden van alternatieve trajecten voor jeugdigen. Beoogd resultaat is het bieden van een passend aanbod en voorkomen van duurdere trajecten. De eerder behaalde resultaten waren positief. Ook zorgden we voor Opvoedondersteuning in Smitsveen. We hebben ook een plan gereed  voor het afnemen van hechtingscursussen ten behoeve van de relatie tussen ouder en kind.

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in 2020 op hetzelfde niveau gebleven als in 2019. Uitvoeringsorganisatie BBS heeft ongeveer 1700 aanvragen Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (hierna: Tozo) voor onze gemeente afgehandeld. Op 31 december ontvingen nog ruim 250 zelfstandigen in Soest ondersteuning vanuit de Tozo. Regionaal zijn er projecten gestart in het kader van Perspectief op Werk om mensen met grotere afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden.

Financiële zelfredzaamheid
In 2020 hebben we het inlooppunt voor geldzaken Geld op orde Soest (GOOS) voortgezet. inwoners kunnen telefonisch of op afspraak geholpen worden door de verschillende betrokken partijen.

Gezondheidsbeleid
Wij realiseerden - samen met omwonenden - de eerste rookvrije speelplek aan de Beetzlaan. Met onze maatschappelijke partners en ook de ondernemers in Soest startten wij in 2020 met de lokale coalitie Een tegen Eenzaamheid.

Beschermd Wonen
Vanaf 2021 kunnen inwoners die hun leven lang Geestelijke Gezondheid Zorg (GGZ) nodig hebben toegang krijgen tot de Wlz. Daarnaast is de ontwikkeling gaande dat zoveel mogelijk cliënten waar mogelijk uitstromen van Beschermd Wonen naar zelfstandig wonen met begeleiding (ambulantisering).

Verruiming Wet Langdurige Zorg (Wlz) voor hulpmiddelen en instellingen
In 2020 is er een wetswijziging ingegaan waarbij een gedeelte van de hulpmiddelen die voorheen uit de Wmo gefinancierd werden nu gefinancierd worden vanuit de Wlz.

Abonnementstarief Wmo
Vanaf 2020 vielen algemene voorzieningen onder het abonnementstarief. Voor Soest was dit de Hulp bij het Huishouden toeslag, een regeling voor mantelzorgers. In 2020 is besloten de Hulp bij het Huishouden toeslag in de loop van 2021 af te schaffen. 

Aan de Weegbreestraat hebben we een speelplaats in samenspraak met de buurtbewoners aangelegd. Daarbij hebben we ook gezorgd voor het afkoppelen van de hemelwaterafvoer. De wadi op de speelplek heeft nu ook een speelfunctie. Daarnaast hebben we op het Smitsplein het kunststof trapveld voorzien van een geluidsarm hekwerk. Naast het trapveld hebben we een pannaveld geplaatst. In samenspraak met jongeren en buurtbewoners hebben we sporttoestellen (calisthenics) geplaatst.

Wet Verplichte GGZ (WvGGZ)
De gemeente moet een meldpunt, een proces voor verkennend onderzoek en de hoorplicht, een kwartaaloverleg met ketenpartners en een informatie uitwisselingssysteem organiseren.

Hoe gaan we dit doen in 2021?

We willen een Spreekuur Jeugd-GGZ waar Ouders met vragen over het gedrag van hun kind terecht kunnen. We zorgen voor Eigen Begeleiding jeugd en volwassenen. We willen alternatieve trajecten voor jeugdhulp aanbieden. We bieden door middel van een ‘huisbezoek’ tijdig hulp bij schulden.

We willen in 2021 de mogelijkheden verkennen voor het afschaffen van het Centrum Jeugd Gezin en de taak onderbrengen bij onze “sociale basisinfrastructuur”. Het vrijwilligersevenement, dat de gemeente organiseert als blijk van erkenning en waardering voor het vrijwilligerswerk, willen we laten vervallen. We willen de regeling voor hulp bij het huishouden van mantelzorgers laten vervallen. We kijken in 2020-2021 regionaal naar het aanscherpen van beleid en naar regionaal aanbesteden van huishoudelijke hulp. Waarmee we mogelijk scherpere tarieven krijgen.

We willen meer eigen begeleiding bij sociale teams en verwijzingen van huisartsen en Save verminderen. We willen plaatselijke woonvoorzieningen aanbieden.

We willen meer werkgevers over de streep trekken. Zodat ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen. We starten met trajecten richting werk, onderwijs of een andere vorm van maatschappelijke participatie.

We zetten het inlooppunt voor geldzaken, Geld op Orde Soest (GOOS) in  2021 voort. We ondersteunen OV-ambassadeurs die ouderen vrijwillig helpen om (vaker) met het openbaar vervoer te reizen.

Wij kopen zorg en ondersteuning in voor inwoners die dat nodig hebben. Vanaf 2021 krijgen inwoners die hun leven lang Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) met toezicht nodig hebben toegang tot de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

We kijken hoe we de werkzaamheden bestendigen, zodat dit gewoon doorgaat als het project Smitsveen is afgerond in 2023. We willen verder met opvoedondersteuning.