Onderwijs

Voor gemeente Soest staat voorop dat we streven naar inwoners die zelfredzaam zijn en meedoen naar vermogen. Inwoners die zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en zich veilig voelen. En inwoners die sportief en cultureel actief kunnen zijn.

Het onderwijs aan onze kinderen en jongeren is in goede handen bij de 22 scholen in onze gemeente. Wij hebben geen invloed op de inhoud van het onderwijs, maar zijn wel bij wet verantwoordelijk voor verschillende zaken die het onderwijs raken. Denk hierbij aan leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting, leerplicht en onderwijskansenbeleid.

We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma onderwijs:

  • We werken aan een onderwijskansenbeleid
  • We zorgen voor passend vervoer
  • We verbeteren de aansluiting onderwijs-jeugdzorg
  • We werken aan een Integraal Huisvestingsplan

Hoe hebben we dit gedaan in 2020?

We hebben met onderwijskansgeld voor het eerst in Soest een zomerschool georganiseerd. We startten projecten bij de voor- en vroegschoolse educatie. Kinderen uit groep zes, zeven en acht (met een taalachterstand) hebben in de laatste weken van de zomervakantie voor het eerst kunnen profiteren van de zomerschool.

Kinderen die niet binnen de eigen gemeente onderwijs kunnen volgen, worden verwezen naar een passende plek die zo dichtbij mogelijk is. We doen er alles aan om kinderen passend onderwijs binnen onze gemeente aan te bieden.

We hebben ook geïnvesteerd in de contacten tussen kinderopvang, onderwijs en jeugdteam. In de lockdown van 2020 zijn er mooie samenwerkingen ontstaan tussen onderwijs, kinderopvang en welzijnswerk. Daarnaast is er met het samenwerkingsverband, scholen en de gemeente gesproken over thuisnabij onderwijs.

We hebben in een gezamenlijke visie en ambitie met schoolbesturen een nieuw toekomstperspectief bepaald. We hebben projecten voor de verbetering van schoolgebouwen gepland. We hebben in het huisvestingsplan opgenomen om tot 2035 te investeren in nieuwe huisvesting voor het Griftland College en 8 basisscholen in 6 verschillende wijken in Soest en Soesterberg.

Hoe gaan we dit doen 2021?

We stellen een verhoging van het aantal uren bij voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in 2020. In 2022 wordt een hbo-geschoolde beroepskracht ingezet. We breiden de doelgroep voor peuteropvang uit naar alle peuters tussen de 2 en 4 jaar die in Soest of Soesterberg wonen. De Sociaal Medische Indicatie (SMI) wordt nog wel gefinancierd door de gemeente.

We zorgen ervoor dat kinderen naar school kunnen met passend vervoer. Daarnaast maakt het basisonderwijs op verzoek van de gemeente een plan om thuisnabij onderwijs te verbeteren.

We kijken vanuit het samenwerkingsverband met o.a. scholen welk aanbod van jeugdhulp passend is bij de individuele school. Elke school heeft een eigen contactpersoon uit het jeugdteam die de kinderen waar nodig ondersteuning biedt.

In 2020 is het nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP) van schoolbesturen en gemeente vastgesteld. Daarmee is duidelijk welke investeringen in welke schoolgebouwen de komende jaren prioriteit krijgen. En welke maatregelen daarnaast nodig zijn op de langere termijn (2035).