Wonen

Voor gemeente Soest staat voorop dat onze leefomgeving mooi, groen en duurzaam is en blijft voor kinderen en kleinkinderen nu en later. En dat het voor alle inwoners en ondernemers veilig en bereikbaar wonen, werken en recreëren is.

We willen een aantrekkelijke gemeente zijn met een kwalitatief goed woonklimaat. Dat betekent dat we kijken naar waar we woningen kunnen bouwen, en tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Soest behouden en versterken.

We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma Wonen.

  • We werken aan het bouwen van woningen voor iedereen in Soest en Soesterberg
  • We werken aan Soest en Soesterberg voor alle inwoners met de omgevingsvisie
  • We werken aan het verbeteren van de leefbaarheid van Soesterberg voor huidige en nieuwe inwoners

Hoe hebben we dit gedaan in 2020?

De gemeente heeft voor 2020 prestatieafspraken gemaakt met de corporaties en de huurdersverenigingen. We hebben afspraken gemaakt over beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en wonen met zorg. De voornaamste afspraak gaat over de voorraadontwikkeling. Portaal heeft hiervoor 31 nieuwe sociale huurappartementen opgeleverd aan het Den Berghplein in Soesterberg.

We hebben in mei 2020 het Masterplan Wonen Soest vastgesteld. Het Masterplan Wonen biedt inzicht in de kwalitatieve woningbouwopgave. Het gaat hierbij om opgave op korte termijn in de kern Soest. Het plan is een leidraad voor nieuwbouwontwikkelingen en een afwegingskader voor het programma van de te ontwikkelen locaties

In het Dalweg gebied ontstaan nieuwe ontwikkelkansen door het vrij komen van het politiebureau en de verplaatsing van sporthal Beukendal. In december 2020 heeft dit geleid tot de vaststelling door de raad van de gebiedsvisie Dalweg.

We zijn sinds 2019 bezig met de participatie aan de Omgevingsvisie. Inwoners praten mee over de toekomst van hun gemeente. Dit kreeg in 2020 een vervolg met workshops over allerlei thema’s in de ‘Week van de Omgeving’. Meer dan 250 deelnemers (waaronder 40 jongeren) gingen met elkaar op zoek naar oplossingen voor onze opgaven. Daarna raadpleegden we inwoners door middel van online stellingen. Hier kwamen 1965 stemmen op binnen en 225 geschreven reacties. De opbrengst vindt u op https://omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl. Met deze opbrengsten zetten we de volgende stappen in het vaststellen van de visie. Daarnaast zijn we ook op andere manieren in volle voorbereiding op de komst van de Omgevingswet.

Voorop staat dat we bij alles wat we doen de ruimtelijke kwaliteit behouden en versterken. We zijn ook druk bezig met de nieuwe omgevingsvisie, die door middel van een uitgebreid participatietraject tot stand komt. Zodat de ontwikkelingen in de leefomgeving van Soest in samenspraak gebeurt met allerlei partijen, waaronder de inwoners zelf. De uitvoering van het Masterplan Soesterberg vordert.

We hebben Kamer 1 Soesterberg noord opgeleverd en Pleisterplaats Soesterdal geopend. Portaal heeft 31 appartementen opgeleverd. De overige 39 appartementen van Den Bergh ontwikkeling volgen in de loop van 2021. Het ontwerp van het plein van het Dorpshart hebben we aanbesteed. De uitvoering start in 2021. We bouwen in programma Hart van de Heuvelrug volop in project Groene Hoogte. De ontwikkelaar heeft de helft van de woningen inmiddels opgeleverd

Tussen de verschillende bouwprojecten loopt de planning van de aanpassing van de infrastructuur van 50km/u naar 30km/u. We spraken af om op de locatie waar voorheen het dorpshuis heeft gestaan circa 19 appartementen en 1 grondgebonden woning te realiseren. We hebben een studie verricht voor het oplossen van knelpunten in de persleiding die ligt in de Amersfoortsestraat. Provincie Utrecht brengt voor Woonwijk Vliegbasis de voorwaarden op orde om tot gronduitgifte voor woningbouw over te gaan.

Belanghebbenden hebben beroep aangetekend bij de Raad van State over het project Oude Tempel. We verwachten uitspraak in het derde kwartaal van 2021.

Hoe gaan we dit doen in 2021?

Het dorpse karakter van Soest en Soesterberg is een belangrijk uitgangspunt bij het plannen van nieuwe woningbouw. We hebben een Masterplan Wonen ontwikkeld dat inzicht biedt in waar we de komende jaren het beste kunnen bouwen. Goede voorbeelden hiervan zijn de locatie Orlando en de Werf. In 2021 werken we ook uit hoe we het gebied rondom de Dalweg verder kunnen ontwikkelen. En maken we het Dorpshart geschikt voor woningen o.a. door het invoeren van max 50km/h en 30km/h. We doen een verkennend onderzoek of betaalbare woningbouw mogelijk is in Soesterberg Noord. En we hebben het project oude tempel voorgelegd aan de gemeenteraad.

Belangrijk is dat er vooral betaalbare woningen bij komen. We maken daarom goeie afspraken met corporaties die ervoor moeten zorgen dat er betaalbare en duurzame woningen worden gebouwd in Soest en Soesterberg. Onder andere werken we hiertoe samen met De Portaal, zij gaan de Moerbessenberg ontwikkelen

Ten aanzien van de bestaande woningbouw moeten we een aantal problemen oplossen, bijvoorbeeld  knelpunten op in de persleiding in de Amersfoortsestraat. Ook staat de vliegbasis op de lijst van gebieden die we verder willen ontwikkelen voor woningbouw. We moeten hiervoor de voorwaarden op orde brengen met o.a. een aanvraag ontheffing Wet Natuurbescherming, het ruimen van Niet Gesprongen Explosieven, bodemverontreiniging en het wijzigen van het bestemmingsplan (wijzigingsbevoegdheid).

Voorop staat dat we bij alles wat we doen de ruimtelijke kwaliteit behouden en versterken. We zijn op dit moment dan ook druk bezig met de nieuwe omgevingsvisie, die door middel van een uitgebreid participatietraject tot stand komt. Zodat de ontwikkelingen in de leefomgeving van Soest in samenspraak gebeurt met allerlei partijen, waaronder de inwoners zelf.