Klimaat

Voor gemeente Soest staat voorop dat onze leefomgeving mooi, groen en duurzaam is en blijft voor kinderen en kleinkinderen nu en later. En dat het voor alle inwoners en ondernemers veilig en bereikbaar wonen, werken en recreëren is.

Dat betekent dat we de overstap maken naar het gebruik van duurzame elektriciteit en warmtebronnen en in de toekomst geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen. Maar ook passen we ons aan klimaatverandering en zetten we in op het hergebruiken van grondstoffen.  Als gemeente Soest zetten we ons in om de snelheid van de klimaatverandering af te remmen dit doen we samen met inwoners en ondernemers.

We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma Klimaat

  • We werken aan Energiebesparing en energieopwekking stimuleren door goede informatie te geven.
  • We werken aan Afval verminderen door slim om te gaan met afvalverwerking
  • We werken aan Gevolgen extreem weer verminderen door goed advies te geven
  • We werken aan milieuverbetering

Hoe hebben we dit gedaan in 2020?

Zo hebben we een energieloket ingericht met informatie over het verduurzamen van de woning.

Energie Actief Soest heeft 14 energiecoaches opgeleid. Er zijn 60-warmtescans en 30 energiescans bij mensen thuis uitgevoerd door de vrijwilligers. Met de gestarte Energievouchersubsidie (RRE-subsidie) voeren inwoners kleine en grote energiebesparende maatregelen uit. Op basis van de verwachte behoefte aan laadinfrastructuur in 2025 hebben we het aanvraagproces voor een laadpaal sterk versoepeld. Eind 2020 stonden er 61 laadpalen in Soest, dat zijn er 46 meer dan vorig jaar. Ook verbeterden we fietsverbindingen. We startten met beleidsvorming zonnevelden en windturbines, als 'Soester' inbreng voor de RES Regio Amersfoort. Inwoners en ondernemers dachten mee. Met de projectgroep bestaande uit diverse externe partners werkten we aan de Transitievisie Warmte. Met deze visie zetten we de lijnen uit voor de wijze waarop onze gemeente aardgasvrij wordt. Achttien bedrijven hebben het nieuwe Energieconvenant Soest ondertekend en 24 energiescans zijn afgenomen door Klimaatroute. In 'de week van de omgeving’ organiseerden we vier workshops over zonnevelden en windturbines. Het resultaat van de workshops legden we via internetconsultatie terug bij de inwoners.

We zijn als tiende gemeenten van Nederland gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder. We monitoren volgens dit systeem onze uitstoot. Ook werkten we aan een nieuwe mobiliteitsregeling op die duurzame mobiliteit van medewerkers stimuleert.

We voerden hierover discussies samen in inwoners in de Week van de Omgeving. Ook rondden we met gemeente Amersfoort en Baarn het grondwatermodel af. We hebben ook een afkoppelcoach inwoners adviseerde over de afkoppeling van verharde oppervlakken. Al werd dat door corona bemoeilijkt.

We zijn gestart met een participatietraject voor het plaatsen van ondergrondse containers voor huishoudens in de laagbouw zonder perceel of met een perceel kleiner dan 130m2. Ook startten we samen met het Reinigingsbedrijf Midden Nederland een traject om een gemeenschappelijke visie op grondstoffenmanagement op te zetten. We hebben in december 2020 de Grondstoffenaanpak 2021-2023 in de gemeenteraad vastgesteld.

In 2020 startten we met het opstellen van de bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer. Hiermee maken we grondverzet makkelijker en goedkoper. In 2020 voerde de RUD voor het eerst het toezicht uit op de bedrijfsmatige asbestverwijdering. De RUD evalueert de kentallen (uur per product) en werkprocessen. De RUD heeft de gevolgen van de Omgevingswet en bevoegdheidsverschuiving van bodemtaken van provincie naar de gemeenten inzichtelijk gemaakt.

Hoe gaan we dit doen in 2021?

Zo hebben we een energieloket ingericht met informatie over het verduurzamen van de woning. Maar ook kunnen inwoners informatie krijgen over het aanvragen van zonnevelden of windparken. En we geven goede voorbeelden van ondernemers die al duurzame stappen hebben gezet. We verbinden en faciliteren door het werven van vijftig ondernemers om zich aan te sluiten bij het energieconvenant Soest. We benaderen financiers/hypotheekadviseurs en bouwmarkten om inwoners zoveel mogelijk te helpen bij de energietransitie. We werken samen met twee winkeliersverenigingen door hen op weg te helpen met het treffen van energiebesparende maatregelen aan hun winkelpanden. Ook verduurzamen we als gemeente ons eigen vastgoed, implementeren we o.a. een energiemonitoringssysteem en starten we met een nieuwe duurzame mobiliteitsregeling voor de medewerkers.

Ook het slim omgaan met afvalverwerking is een prioriteit. Zo sluiten we de laatste laagbouwwoningen aan op een ondergrondse brengvoorziening voor restafval. We bieden huishoudens in flats of appartementen de mogelijkheid om GFT gescheiden aan te bieden. We voeren de Ja/Ja-Sticker in, zodra de uitkomsten van het onderzoek door VNG is afgerond. En we verbeteren de luierinzameling.

Omdat we in Nederland steeds vaker te maken hebben met extreem weer hebben we ook hier een plan voor opgesteld met een aantal concrete oplossingen, zoals:

  • De ‘afkoppelcoach’ adviseert individuele particulieren en bedrijven over afkoppeling van verharde oppervlakken.
  • We gaan aan de slag met een grondwatermodel met een duidelijke, onderbouwde visie op een duurzame en robuuste verwerking van hemelwater in gewone en extreme situaties.

Tot slot staat het verminderen van geluidsoverlast en het verbeteren van de bodem hoog op de agenda.