Veiligheid

Voor gemeente Soest staat voorop dat onze gemeente goed wordt bestuurd. We willen de veiligheid vergroten. Het maatschappelijke vastgoed goed beheren. Goede en transparante communicatie diensten verlenen en dit alles met grote betrokkenheid van het bestuur. Zodat iedereen in Soest zich veilig voelt en de leefbaarheid toeneemt. En iedereen in Soest goed kan wonen, werken en ondernemen.

We grijpen snel en op maat in op alle vormen van criminaliteit. We dringen allerlei vormen van overlast terug en pakken radicalisering aan. We ontwikkelen ons veiligheidsbeleid door, komen met passende interventies en nieuwe aanpakken.

We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma Veiligheid:

  • We werken aan het bestrijden van ondermijning
  • We werken het vergroten van zorg en veiligheid
  • We werken aan het verminderen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit
  • We werken aan het verminderen van high impact crimes
  • We werken het verminderen van radicalisering

Hoe hebben we dit gedaan in 2020?

Wij hebben ons aangesloten op Meld Misdaad Anoniem. We zorgen ervoor dat onze medewerkers en inwoners zich bewust zijn van het feit dat ondermijnende criminaliteit zich in de directe omgeving afspeelt door te informeren. We hebben de APV aangepast zodat als er uit een grondige bestuurlijke rapportage van de politie blijkt dat een branche (bijv. autobranche), gebouw of gebied gebruikt voor ondermijnende activiteiten, we een vergunningsplicht kunnen opleggen.

We hebben het onderliggende probleem (denk daarbij bijvoorbeeld aan verslaving, dakloos zijn of het hebben van een stoornis) daarbij structureel aangepakt waardoor de overlast of criminaliteit is gestopt. We hebben een vaste structuur ingericht voor casus-overleggen. We zetten de Persoonsgerichte Aanpak Lokaal met de politie (PGA-Lokaal) voort.

We hebben bestuursrechtelijke maatregelen ingezet (huisverboden, gebiedsverboden, etc.).

We hebben signalen uit de buurt rondom woonoverlast en/of overlast gevende gezinnen opgepakt. We hebben een aanpak uitgerold met behulp van woningcorporaties en politie.

De jeugdoverlast is in 2020 fors toegenomen. De politie heeft twee groepsscans gemaakt. We hebben voor deze twee groepen een integrale groepsaanpak gestart. We volgen hierbij langdurig de jongeren op individueel niveau.

We hebben omwonenden gestimuleerd om veelvuldig overlast te melden zodat we de mate van de overlast per locatie goed in beeld konden brengen. Boa’s en politie konden met aanpassing van hun rooster hierop handhaven.

High Impact Crimes (HIC) zijn delicten zoals woninginbraken, overvallen, straatroven en mobiel banditisme. Vanwege hun impact hebben deze delicten direct invloed op het veiligheidsgevoel van inwoners. In Soest zijn er vooral woninginbraken. We betrekken inwoners met name door informatie te geven over wat te doen om inbraak te voorkomen, wat te doen bij een verdachte situatie en wat te doen bij. We hebben deze informatie verspreid via social media, WhatsApp buurtgroepen en door middel van acties met de politie samen binnen het ‘donkere dagen offensief’. Eén van deze acties was het verloten van solarlampen voor de inwoner met het beste preventieplan tegen inbraken. Via de WhatsApp buurtapps waar ook politie en veiligheidsadviseur in deelnamen is er zijn er gesprekken over preventie en aanpak van woninginbraken.

Een uitreizigster naar Syrië is met haar zoon het afgelopen jaar teruggekeerd. We hebben de terugkomst nauwkeurig voorbereid met vele organisaties waarbij de gemeente de regierol had. We hebben een terugkeerplan geschreven. We hebben elke stap werd uitgelicht en alle organisaties hebben dit plan onderschreven. De vrouw is in Nederland aangekomen, aangehouden en vastgezet en haar zoon is opgevangen. Hij krijgt passende zorg. 

We  hebben in 2020 op basis van meldingen en eigen onderzoek een aantal vermoedelijke zaken van illegale prostitutie onderzocht. Deze onderzoeken hebben niet geleid tot het signaleren van misstanden of bestuurlijk ingrijpen. Het beeld komt naar voren dat de vermoedelijke prostitutie op de onderzochte locaties niet meer voorkomt.

Hoe gaan we dit doen 2021?

Wij breiden de mogelijkheden uit voor het instellen van een Bibob-onderzoek. We starten als pilotgemeente met het invoeren van een vergunningsplicht voor de autobranche.

We bespreken wekelijks de signalen rondom veiligheid en inventariseren de risico’s. We informeren de politie meteen. We hebben een Persoonsgerichte Aanpak Lokaal met de politie. We bespreken de top-X’ers in het Veiligheidshuis Regio Utrecht met politie en Openbaar Ministerie. We implementeren de wet verplichte GGZ. We zetten in op huisverboden en gebiedsverboden. We pakken signalen uit de buurt rondom woonoverlast en/of overlast gevende gezinnen aan. 

We richten jongerenontmoetingsplekken in (zoals de in 2020 aangeschafte ‘Kjoeps’), met een mogelijkheid om droog te staan. We stimuleren bewoners om overlast en/of crimineel gedrag te melden. En geven terugkoppeling over wat er met hun melding gebeurt. We zetten de groepsaanpak voort met de groepsscan en de plus/min/mee-methodiek. We pakken elke melding van jongerenoverlast aan en waar nodig starten we een groepsaanpak. We werken samen met het sociaal team en jeugdteam om vroegtijdig signalen van problematiek binnen gezinnen op te pakken.

We continueren met politie met de gezamenlijke acties, zoals heterdaadoefeningen. We organiseren kennisavonden samen met de politie. En we stimuleren initiatieven rondom WhatsApp buurtpreventie en de buurtwacht-App. We creëren bewustwording bij inwoners ten aanzien van signalen van High Impact Crime-feiten. En we stimuleren om snel 112 te bellen bij verdachte situaties. Ondernemers geven we actief voorlichting over trajecten zoals ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’.

We bieden trainingen voor professionals om signalen van radicalisering en extremisme te herkennen. We voeren met de politie controles uit bij de vergunde seksinrichtingen en bij locaties waar illegale prostitutie wordt vermoed.