Bestuur

Voor gemeente Soest staat voorop dat onze gemeente goed wordt bestuurd. We willen de veiligheid vergroten. Het maatschappelijke vastgoed goed beheren. Goede en transparante communicatie diensten verlenen en dit alles met grote betrokkenheid van het bestuur. Zodat iedereen in Soest zich veilig voelt en de leefbaarheid toeneemt. En iedereen in Soest goed kan wonen, werken en ondernemen.

We willen de betrokkenheid en inzet van onze inwoners vergroten. Tegelijkertijd zijn we een organisatie die monitort en stuurt, zodat de gekozen richting gevolgd kan worden. En ook hebben we nauwe regionale samenwerking met partners die gemeente Soest een fijnere plek maken.

We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma Bestuur.

  • We vernieuwen het bestuur, participatie en communicatie
  • De gemeentelijke organisatie verandert van een beheer- naar een ontwikkelorganisatie
  • We zetten in op een organisatie die goed samenwerkt met partners

Hoe hebben we dit gedaan in 2020?

We voerden goede projectcommunicatie bij belangrijke trajecten uit, zoals de Omgevingsvisie, energietransitie, ontwikkelingen in Soesterberg, de Dalwegvisie, verkeersplan Soest-Zuid en de nieuwe sporthal. We ontwikkelden participatie verder door, onder andere door online participatie mogelijk te maken. Zo hebben we een online participatieplatform ontwikkeld. www.denkmeeover.nl. Het project Oude Tempel had de primeur: www.denkmeeover.nl/oudetempel. Daarna volgde Infra Soesterberg.

Ook de Week van de Omgeving is met behulp van een internetconsultatie een groot succes geworden. Corona stimuleerde deze online ontwikkeling. Tegelijkertijd zorgde corona ook voor een groot beslag op de inzet van de afdeling communicatie.

Het afgelopen jaar zijn twee initiatieven gestart: een pilot bij volleybalvereniging AGAVS om een deel van de schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren en bij vv Hees voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het nieuwe sportgebouw.

Jongeren: meer betrekken

Op 1 juli organiseerde Stichting Balans een kinderraad. We spraken als college met 24 kinderen van 12 Soester scholen in de raadzaal.de kjoeps. In februari waren er inspraakavonden voor jongeren en bewoners uit Soest en Soesterberg om mee te denken over de locaties.

Livestream

We hebben in de raadzaal in de zomer 2020 een nieuw vergadersysteem geïnstalleerd met vijf camera’s. Die uitzendingen worden doorgaans tussen de 200 en 600 keer bekeken of teruggekeken. Daarmee zijn de bijeenkomsten van de raad in alle gevallen toegankelijk voor inwoners, belanghebbenden en pers.

Afgelopen jaar hebben we ons met name gericht op de doorontwikkeling van interne beheersing. Voor een belangrijk deel zullen concrete resultaten zichtbaar pas in 2021 zichtbaar worden, zoals de invoering van een nieuw e-hrm-systeem, een nieuw zaaksysteem, maar ook de oplevering van up-to-date integraal accommodatiebeleid.

Samen met negen deelnemende gemeenteraden is in het eerste halfjaar van 2020 de nieuwe Strategische Agenda 2019-2022 Regio Amersfoort vastgesteld. Daarnaast hebben we in gezamenlijk gewerkt aan het Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort. In dat ontwikkelbeeld maakten we afspraken over woon- en werklocaties, de bereikbaarheid en het groen in onze omgeving.

Hoe gaan we dit doen 2021?

We faciliteren de inzet van digitale middelen. Onder andere om online participatie mogelijk te maken. We voeren elke twee jaar de burgerpeiling ‘Waarstaatjegemeente.nl’ uit. We meten de waardering van inwoners. De eerstvolgende peiling voeren we uit in 2021.

We halen op, onderzoeken, verbinden en analyseren signalen van inwoners, ondernemers, organisaties, verenigingen en media (offline en online). We voeren goede projectcommunicatie bij belangrijke trajecten uit.

We versterken de financiële functies en we krijgen de totale digitale informatieketen op orde. We digitaliseren het werk van de gemeentelijke organisatie. Met aandacht voor de thuis/werksituatie, op dezelfde manier als voor het ontmoeten en werken in het gemeentehuis.

We versterken de positie van de gemeenteraad bij de besluitvorming in en door gemeenschappelijke regelingen. En door de introductie van aanvullende controle-instrumenten. We doen dat mede onder invloed van het aannemen van de aanstaande wet op dit gebied.