Accommodaties en eigendommen

Voor gemeente Soest staat voorop dat onze gemeente goed wordt bestuurd. We willen de veiligheid vergroten. Het maatschappelijke vastgoed goed beheren. Goede en transparante communicatie diensten verlenen en dit alles met grote betrokkenheid van het bestuur. Zodat iedereen in Soest zich veilig voelt en de leefbaarheid toeneemt. En iedereen in Soest goed kan wonen, werken en ondernemen.

We bereiken dit door in te zetten op ontwikkeling van het vastgoed. Als gemeente Soest hebben we verschillende panden in ons eigendom. Het beheer van die panden willen we verbeteren. De belangrijkste opgave hierbij is het maken van keuzes over het vastgoed dat we in eigendom willen houden en het verduurzamen van panden.

We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma accommodaties:

  • We hebben een Integraal Huisvestingsplan (IHP) met onze visie op de onderwijsaccommodaties
  • We werken aan goed vastgoedbeheer

Hoe hebben we dit gedaan in 2020

We hebben een nieuw Integraal Accommodatiebeleid opgesteld. Het beleid geeft ruimte om de komende jaren belangrijke beleidsbeslissingen te nemen over het voorzieningenniveau binnen Soest. Het plan zet sterk in op samenwerking met het onderwijsveld, gebouweigenaren en verenigingen en maatschappelijke organisaties.

In 2020 hebben we het gemeentehuis gekocht omdat dit financieel voordeliger was voor de gemeente. Ook hebben we het politiebureau aan het Raadheidsplein gekocht, in verband met ontwikkelingen van het Dalweggebied.

Hoe gaan we dit doen 2021?

We werken aan het opstellen van een meerjarig investeringsprogramma van ons vastgoed. We leggen dit programma bij de kadernota 2022 aan de gemeenteraad voor.

We hebben een Integraal Huisvestingsplan met onze visie op de onderwijsaccommodaties in Soest en Soesterberg duidelijk. We weten welke investeringen in schoolgebouwen de komende jaren prioriteit krijgen en welke maatregelen nodig zijn op de langere termijn (2035).

We staan bij het zwembad voor een aantal keuzes ten aanzien van het gebruik: we kunnen kiezen voor verlenging van het contract en groot onderhoud aan het zwembad, maar we kunnen ook stoppen met de exploitatie. We willen in elk geval flexibel zijn ten aanzien van mogelijke keuzes rondom het zwembad. We gaan in 2021 tot 2023 verder met de exploitatie met de huidige huurder. Daarna is er nog de optie om dit maximaal 2 jaar te verlengen.